Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
81 3173/QĐ-BVHTTDL 30/09/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82 Số 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Chính Phủ Thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
83 23/2014/TT-BKHCN 19/09/2014 Bộ KH&CN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
84 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
85 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
86 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính Phủ Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
87 Mẫu báo cáo tổng hợp 15/07/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ
88 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội Luật Bảo vệ môi trường
89 33-NQ/TW 09/06/2014 Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
90 1647/QĐ-BVHTTDL 03/06/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
91 10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
92 11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
93 09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Bộ KH&CN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
94 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
95 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính Phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
96 06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
97 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
98 538/QĐ-TTg 16/04/2014 Thủ tướng Về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
99 501/QĐ-TTG 15/04/2014 Chính Phủ Thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
100 05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư 05/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"
Trang 5/7 <1234567>