Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
81 02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Bộ KH&CN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
82 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
83 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động và kế hoạch bảo vệ môi trường
84 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
85 Mẫu hợp đồng NCKH 2015 15/01/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
86 38/2014/TT-BKHCN 16/12/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
87 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính Phủ Về chính sách tinh giản biên chế
88 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ KH&CN Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
89 Số 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.
90 4079/BKHCN-TCCB 06/11/2014 Bộ KH&CN Về việc xây dựng tự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KHCN công lập
91 3728/QĐ-BVHTTDL 06/11/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch tổng thế ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020
92 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính Phủ Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
93 3173/QĐ-BVHTTDL 30/09/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
94 Số 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Chính Phủ Thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
95 23/2014/TT-BKHCN 19/09/2014 Bộ KH&CN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
96 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
97 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
98 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính Phủ Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
99 Mẫu báo cáo tổng hợp 15/07/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ
100 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội Luật Bảo vệ môi trường
Trang 5/7 <1234567>