Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
41 3966/QĐ-BVHTTDL 15/11/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 3968/QĐ-BVHTTDL 15/11/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch BAn hành Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 297/NQ-UBTVQH14 02/11/2016 Quốc Hội Về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo
44 1931/QĐ-TTg 07/10/2016 Thủ tướng Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
45 1755/QĐ-TTg 08/09/2016 Chính Phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
46 26/CT-TTg 05/09/2016 Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
47 2471/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Bộ KH&CN Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
48 2472/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Bộ KH&CN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)
49 2473/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Bộ KH&CN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng III)
50 109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí các cuộc điều tra, thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia
51 2244/QĐ-BVHTTDL 27/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Chương trình hành động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
52 2126/QĐ-BVHTTDL 17/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
53 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
54 41/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
55 1459/QĐ-BVHTTDL 19/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn, giao trực tiếp thực hiện trong năm 2017-2018
56 1288/QĐ-BVHTTDL 01/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
57 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
58 4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
59 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ KH&CN Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
60 4634/QĐ-BVHTTDL 29/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trang 3/8 <12345678>