Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
41 1288/QĐ-BVHTTDL 01/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
43 4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
44 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ KH&CN Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
45 4634/QĐ-BVHTTDL 29/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46 4558/QĐ-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du l ịch
47 16/2015/TT-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
49 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
50 3636/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoặc trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
52 29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHZ đến 50 GHZ"
53 30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"
54 3398/QĐ-BVHTTDL 07/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
55 3212/QĐ-BVHTTDL 25/09/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Nội dung phong trào thi đua "Đối mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
56 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Bộ KH&CN Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.
57 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Chính Phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành Trung ương.
58 16/2015/TTLT-BTC-BKHCN 01/09/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
59 1934/QĐ-BVHTTDL 10/06/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành một số định mức chi tạm thời trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
60 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Trang 3/7 <1234567>