Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
41 2244/QĐ-BVHTTDL 27/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Chương trình hành động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
42 2126/QĐ-BVHTTDL 17/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
43 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
44 41/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
45 1459/QĐ-BVHTTDL 19/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn, giao trực tiếp thực hiện trong năm 2017-2018
46 1288/QĐ-BVHTTDL 01/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
48 4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
49 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ KH&CN Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
50 4634/QĐ-BVHTTDL 29/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51 4558/QĐ-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du l ịch
52 16/2015/TT-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
53 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
54 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
55 3636/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoặc trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
57 29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHZ đến 50 GHZ"
58 30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"
59 3398/QĐ-BVHTTDL 07/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
60 3212/QĐ-BVHTTDL 25/09/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Nội dung phong trào thi đua "Đối mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Trang 3/7 <1234567>