Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
141 03 /2012/TT-BVHTTDL 30/03/2012 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
142 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
143 2473/QĐ-TTg 30/12/2011 Thủ tướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
144 24/2011/TT-BKHCN 30/09/2011 Bộ KH&CN Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
145 25/2011/TT-BKHCN 30/09/2011 Bộ KH&CN Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
146 20/2011/TT-BKHCN 25/08/2011 Bộ KH&CN Thông tư Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
147 19/2011/TT-BKHCN 26/07/2011 Bộ KH&CN Thông tư Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
148 1677/QĐ-BKHCN 10/06/2011 Bộ KH&CN Phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015"
149 58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
150 682/QĐ-TTg 10/05/2011 Thủ tướng Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (the Agreement on Technical Barriers to Trade, sau đây gọi là Hiệp định TBT) giai đoạn 2011 - 2015
151 96/2010/ND-CP 20/09/2010 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
152 97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Bộ Tài chính Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
153 581/QĐ-TTG 06/05/2009 Thủ tướng Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
154 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
155 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN 04/10/2006 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
156 115/2005/ND-CP 05/09/2005 Chính Phủ Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
157 81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
158 21/2000/QH10 24/06/2000 Quốc Hội Luật Khoa học và Công nghệ
Trang 8/8 <12345678>