Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
101 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính Phủ Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
102 Mẫu báo cáo tổng hợp 15/07/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ
103 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội Luật Bảo vệ môi trường
104 33-NQ/TW 09/06/2014 Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
105 1647/QĐ-BVHTTDL 03/06/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
106 10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
107 11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
108 09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Bộ KH&CN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
109 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
110 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính Phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
111 06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
112 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
113 538/QĐ-TTg 16/04/2014 Thủ tướng Về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
114 501/QĐ-TTG 15/04/2014 Chính Phủ Thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
115 05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư 05/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"
116 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Bộ KH&CN Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
117 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính Phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
118 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
119 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
120 4227/QĐ-BVHTTDL 29/11/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
Trang 6/8 <12345678>