Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
101 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Bộ KH&CN Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
102 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính Phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
103 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
104 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
105 4227/QĐ-BVHTTDL 29/11/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
106 3601/QĐ-BVHTTDL 21/10/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
107 05/2013/TT-BVHTTDL 29/07/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
108 29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc Hội Luật khoa học và công nghệ
109 3014/QĐ-BKHCN 07/11/2012 Bộ KH&CN Về việc thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
110 15/2012/TT-BKHCN 08/08/2012 Bộ KH&CN Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
111 19/2012/TT-BGDĐT 01/06/2012 Bộ Giáo Dục Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
112 03 /2012/TT-BVHTTDL 30/03/2012 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
113 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
114 2473/QĐ-TTg 30/12/2011 Thủ tướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
115 24/2011/TT-BKHCN 30/09/2011 Bộ KH&CN Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
116 25/2011/TT-BKHCN 30/09/2011 Bộ KH&CN Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
117 20/2011/TT-BKHCN 25/08/2011 Bộ KH&CN Thông tư Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
118 19/2011/TT-BKHCN 26/07/2011 Bộ KH&CN Thông tư Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
119 1677/QĐ-BKHCN 10/06/2011 Bộ KH&CN Phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015"
120 58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
Trang 6/7 <1234567>