Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
101 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
102 Mẫu hợp đồng NCKH 2015 15/01/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
103 38/2014/TT-BKHCN 16/12/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
104 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính Phủ Về chính sách tinh giản biên chế
105 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ KH&CN Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
106 Số 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.
107 4079/BKHCN-TCCB 06/11/2014 Bộ KH&CN Về việc xây dựng tự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KHCN công lập
108 3728/QĐ-BVHTTDL 06/11/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch tổng thế ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020
109 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính Phủ Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
110 3173/QĐ-BVHTTDL 30/09/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
111 Số 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Chính Phủ Thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
112 23/2014/TT-BKHCN 19/09/2014 Bộ KH&CN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
113 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
114 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
115 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính Phủ Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
116 Mẫu báo cáo tổng hợp 15/07/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ
117 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội Luật Bảo vệ môi trường
118 33-NQ/TW 09/06/2014 Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
119 1647/QĐ-BVHTTDL 03/06/2014 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
120 10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
Trang 6/8 <12345678>