Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
101 06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
102 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
103 538/QĐ-TTg 16/04/2014 Thủ tướng Về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
104 501/QĐ-TTG 15/04/2014 Chính Phủ Thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
105 05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Bộ KH&CN Thông tư 05/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"
106 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Bộ KH&CN Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
107 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính Phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
108 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
109 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
110 4227/QĐ-BVHTTDL 29/11/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
111 3601/QĐ-BVHTTDL 21/10/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
112 05/2013/TT-BVHTTDL 29/07/2013 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
113 29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc Hội Luật khoa học và công nghệ
114 3014/QĐ-BKHCN 07/11/2012 Bộ KH&CN Về việc thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
115 15/2012/TT-BKHCN 08/08/2012 Bộ KH&CN Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
116 19/2012/TT-BGDĐT 01/06/2012 Bộ Giáo Dục Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
117 03 /2012/TT-BVHTTDL 30/03/2012 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
118 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
119 2473/QĐ-TTg 30/12/2011 Thủ tướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
120 24/2011/TT-BKHCN 30/09/2011 Bộ KH&CN Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
Trang 6/7 <1234567>