Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
121 682/QĐ-TTg 10/05/2011 Thủ tướng Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (the Agreement on Technical Barriers to Trade, sau đây gọi là Hiệp định TBT) giai đoạn 2011 - 2015
122 96/2010/ND-CP 20/09/2010 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
123 97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Bộ Tài chính Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
124 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
125 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN 04/10/2006 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
126 115/2005/ND-CP 05/09/2005 Chính Phủ Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
127 81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
128 21/2000/QH10 24/06/2000 Quốc Hội Luật Khoa học và Công nghệ
Trang 7/7 <1234567>