Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Kiều Thuý Nga
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Thực trạng hình thức hoạt động của bộ máy thư viện Việt Nam hiện nay: mô hình tổ chức quản lý thư viện Việt Nam từ trước tới nay bao gồm quản lý từ cấp độ nhà nước, địa phương, ngành tới từng thư viện thuộc các loại hình thư viện cơ bản

          - Đề xuất mô hình tổ chức quản lý thư viện, đổi mới hình thức hoạt động của ngành Thư viện Việt Nam nhằm đáp ứng và thích nghi với tình hình phát triển công nghệ thông tin hiện nay ở Việt Nam. 

Nội dung

 - Trên cơ sở nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ thực hiện việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức, quản lý và cơ sở thực tiễn hoạt động đổi mới của thư viện Việt Nam trong tiến trình ứng dụng công nghệ thôn tin nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ xã hội

          - Khảo sát thực trạng tổ chức quản lý và hình thực hoạt động của thư viện Việt Nam hiện nay trên bình diện quốc gia và ở cấp độ thư viện riêng lẻ (tất cả các loại hình thư viện ở Việt Nam)

          - Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức quản lý và hình thức hoạt động của thư viện công cộng ở một số thành phố lớn.

          - Đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức quản lý và hình thức hoạt động của thư viện công cộng ở một số tỉnh thành phố lớn.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha