Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh, thành phố.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Phạm Thế Khang
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xác định vai trò của công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay. Qua đó khẳng định những tác động hiệu quả to lớn của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành thư viện.

- Nắm bắt thực trạng cùng những vấn đề đặt ra tại các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước trong quá trình đầu tư, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin.

- Khẳng định: Ứng dụng công nghệ thông tin là một biện pháp hết sức cơ bản nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa thư viện

- Làm cơ sở cho các nhà quản lý xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề xuất các giải pháp, biện pháp có hiệu quả nhằm đưa ra sự nghiệp thư viện tỉnh, thành phố nhanh chóng hiện đại hóa đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH - HĐH.

Nội dung

- Vị trí, vai trò của các thư viện tỉnh, thành phố với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các thư viện tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

- Một số đề xuất giải pháp, biện pháp và kiến nghị nhằm thực hiện mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các thư viện tỉnh, thành phố.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha