Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghề thủ công truyền thống của người Tày ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nông Quốc Tuấn
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu về thực trạng nghề thủ công truyền thống của người Tày và những biến đổi trong quá trình sản xuất, chế tác sản phẩm, chế tác nguyên liệu của các nghề thủ công truyền thống nhằm thích ứng với cơ chế thị trường và phát triển du lịch, đồng thời góp phần tìm hiểu văn hóa truyền thống của  dân tộc Tày và những biến đổi của nó trong hiện tại cũng như trong tương lai.

- Tiếp cận một dạng thức văn hóa vật thể của người Tày, là cư dân bản địa ở vùng núi phía Bắc VN.

- Tiếp cận một trong các hoạt động kinh tế có vị trí quan trọng đối với đời sống sinh hoạt cộng đồng của người Tày, vị trí ấy có biến đổi mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Góp phần tìm hiểu những giá trị văn hó tộc người của đồng bào Tày ở VN

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày trong thời kỳ đổi mới và phát triển du lịch ở VN. Đồng thời giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý có cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết những vấn đề kinh tế văn hóa, xã hội miền núi, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước một cách có hiệu quả.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha