Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tác động của những phương tiện truyền thông mới đối với đời sống văn hóa của cư dân đô thị ở Việt Nam (Qua khảo sát ở TP. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Bùi Quang Thắng
Ngày bắt đầu 03/2005
Ngày kết thúc 03/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Phân tích, diễn giải được vai trò và những tác động (tích cực – tiêu cực) của các phương tiện truyền thông mới trong đời sống văn hóa của cư dân đô thị ở VN. Từ đó, có thể đề xuất những kiến nghị khoa học để nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động truyền thông bằng các phương tiện truyền thông mới trong xã hội VN trong thời kỳ đổi mới.

 

Nội dung

 Thực trạng sử dụng ĐTDĐ và Internet ở các đô thị VN

  Những tác động của các phương tiện này trong đời sống văn hóa của cư dân đô thị

 Dự báo xu hướng phát triển của các loại hình truyền thông mới

Đề xuất một số khuyến nghị khoa học trên phương diện quản lý nhằm khai thác những mặt tích cực của các phương tiện truyền thông mới này trong bối cảnh xã hội VN hiện nay

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha