Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Cơ chế tự chủ tài chính và định hướng phát triển trong quá trình hội nhập của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý Nhà nước
Chủ nhiệm(*) Đinh Quang Trung
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

         - Khái quát về cơ chế tự chủ tài chính tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về tự chủ tài chính

          - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tự chủ tài chính hiện nay tại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập

          - Định hướng phát triển các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập trong quá trình hội nhập hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị nghệ thuật công lập

Nội dung

          - Nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính và hoạt động tự chủ tài chính tại Việt nam và một số nước trên thế giới.

          - Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính và sự tác động của nó đến hoạt động nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập

          - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập trong giai đoạn hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải