Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Mô hình tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Hợp tác quốc tế
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý Nhà nước
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Tình
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải