Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Quản lý Nhà nước

  • : BO23147
  • : Đinh Quang Trung
  • : Quản lý Nhà nước
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
  • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>