Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (từ năm 2010 - 2016)

Danh mục gồm các nhiệm vụ KH&CN do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định hoặc Bộ, ngành, địa phương khác phê duyệt thực hiện.

(1) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm: Chương trình, đề tài, dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác; Ghi đúng tên theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tên đề tài/

nhiệm vụ (1)

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

(Nêu cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định) 

Đơn vị chủ trì 

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

 

Thời gian

Nghiệm thu

Năm bắt đầu/ Kết thúc

Năm nghiệm thu

Kết quả

QĐ công nhận kết quả; Thanh lý Hợp đồng số

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam”

Quyết định số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2012

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

2012

2013

Xuất sắc

Quyết định số 45/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Dự án TCVN “Thông tin và Tư liệu-Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục”

Quyết định số 240/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2013

Vụ Thư viện

Nguyễn Thị Thanh Mai

2013

2014

Quyết định số 3596/QĐ-BKHCN ngày 31/12/ 2014 

Biên bản thanh lý Hợp đồng

thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2013-2014. Số: 02/2015/TLHĐ-KHCNMT ngày 10 /02/2015

 

Dự án TCVN “Thông tin và tư liệu-Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”

Quyết định số 109/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2015 phê duyệt nội dung và kinh phí các dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

2015

2016

Quyết định số 4240/QĐ-BKHCN ngày 30/12/ 2016 

Biên bản thanh lý Hợp đồng

thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016. Số: 03/2017/TLHĐ-KHCNMT ngày 17 /02/2017

 

Dự án TCVN “Thông tin và tư liệu-Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện

Quyết định số 4473/QĐ- BVHTTDL ngày 23/12/2015 về việc phê duyệt dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia 2015-2016

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

2016

2017

 

Đang thực hiện

Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

2013

2014

-

Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 24/01/2014

Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

2014

2017

-

Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017

Dự án Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viên

Quyết định số 3461/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2012 phê duyệt kế hoạch biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

Vụ Thư viện

Nguyễn Thị Thanh Mai

2012

2013

 

Quyết định số 2289/QĐ-BVHTTDL ngày 25-6-2013 về việc thẩm định, nghiệm thu Bộ tài liệu

Nghiên cứu trang

 phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo ở Việt Nam, phục vụ trưng bày ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS. Ma Ngọc Dung

2009 - 2010

5/ 2010

Xuất sắc

Quyết định số 1601/QĐ – BVHTTDL ngày 7/5/2010

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình

Quyết định số 1558/QĐ – BVHTTDL ngày 27/4/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Ngân

Ths.Nguyễn Thị Thúy

2010 - 2011

12/2011

Xuất sắc

Quyết định số 3981/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Nghiên cứu văn hóa Bru –Vân Kiều phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Vi Văn Biên

2010 - 2011

6/2012

Xuất sắc

Quyết định số 1972/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2012

Biên Bản  họp Hội đồng ngày 15/6/2012

“Nghiên cứu văn hoá dân tộc Rơ Măm ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Quyết định số 1175/QĐ – BVHTTDL ngày 5/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du  lịch

Quyết định số 123A/QĐ-BTVHDT ngày 17/05/2011 của Giám đốc Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Tô Thị Thu Trang

2011-2012

6/2013

Khá

 

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Bố Y ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Quyết định số 4513/QĐ-BVHTTD ngày 23/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 122A/QĐ-BTVHDT ngày 17/05/2011 của Giám đốc Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Trần Văn Ái

2011-2012

6/2013

Xuất sắc

Quyết định số 3561/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2013

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Khơ Me ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Quyết định số 121/QĐ-BTVHDT ngày 17/05/2011 của Giám đốc Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Nông Quốc Tuấn

2011-2012

6/2013

Đạt

Quyết định số 4421/QĐ –BVHTTDL ngày 19/12/2013

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa, xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Quyết định số 25/QĐ- BVHTTDL ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ 2012

 

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS Nguyễn Thị Ngân

2012-2013

12/2013

 

Quyết định số 2042/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Mảng ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

-Quyết định số 3082/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về phê duyệt danh mục, tổ chức, cá nhân trúng tuyển, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ 2012

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Nguyễn Thị Thúy

2012-2013

12/2013

Xuất sắc

Quyết định số 2042/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Ơ Đu ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths Lê Mai Oanh

2014-2015

3/2016

Khá

Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Biên bản họp HĐ nghiệm thu cấp bộ ngày 19/5/2016

“Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm gắn với không gian văn hóa tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Quyết định số 1169/QĐ – BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS Nguyễn Thị Ngân

2015 - 2016

3/2017

Xuất sắc

Quyết định số 2252/QĐ/BVHTTDL ngày 8/6/2017

Nhiệm vụ môi trường 2016 “Tuyên truyền,giáo dục bảo vệ  môi trường cho cộng đồng lưu vực Sông Cầu từ tri thức dân gian và cuộc sống”

Quyết định số 1823/QĐ – BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL

Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Ths. Tô Thị Thu Trang

2016

2016

Xuất sắc

Quyết định số 4333/QĐ/BVHTTDL ngày 13/12/2016

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế

Số 4354/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Bùi Ngọc Phúc

2013-2014

2014

 

 

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng hò Bả Trạo (nghiên cứu trường hợp một số tỉnh Nam Trung Bộ)

Số 4520/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/12/2014

Học viện Âm nhạc Huế

Phan Thuận Thảo

2015-2016

2016

 

 

Đưa di sản âm nhạc dân gian Tây Nguyên vào đào tạo tại Học viện Âm nhạc Huế

Số 4636/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2015

Học viện Âm nhạc Huế

Tạ Quang Đông

2016-2017

2017

 

Đang thực hiện

III. Cấp Cơ sở (nhiệm vụ do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu khung phân loại DDC và thực trạng áp dụng khung phân loại DDC ở TVHVAN Huế

Số 95/HVANH-QLKH, ngày 20/2/2010

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Thành Nhẫn

2010

2010

Tốt

699/QĐ-HVANH-QLKH

Tổng lược, nhận xét và nghiên cứu  về âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua báo chí nữa sau thế kỷ XX

Số 95/HVANH-QLKH, ngày 20/2/2010

Học viện Âm nhạc Huế

Bùi Ngọc Phúc

2010

2010

Tốt

785/QĐ-HVANH-QLKH

Tìm hiểu cồng chiêng ÊĐê

Số 95/HVANH-QLKH, ngày 20/2/2010

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Công Tích

2010

2010

Tốt

1044/QĐ-HVANH-QLKH

Ứng  dụng và chuyển soạn một số bài bản âm nhạc Huế trong giáo trình giảng dạy đàn TTL

Số 95/HVANH-QLKH, ngày 20/2/2010

Học viện Âm nhạc Huế

Phan Thị Thu Hồng

2010

2010

Tốt

1007/QĐ-HVANH-QLKH

Khả năng khai thác kỹ năng diễn tấu của Đàn Bầu trong âm nhạc cổ truyền Huế và ứng dụng giảng dạy tại Khoa ÂNDS – HVANH

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Lâm Bảo Dần

2011

2011

Tốt

1319 /QĐ-HVANH-QLKH

Thế giới nghệ thuật trong Văn chầu cổ truyền Huế

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Lê Thị Bích Thảo

2011

2011

Xuất sắc

1301/QĐ-HVANH-QLKH

Poem symphony “Bóng dáng Việt Nam”

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Hoàng Văn Chính

2011

2011

Tốt

1320/QĐ-HVANH-QLKH

Romance “Huế thời gian” 

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Lê Hồng Lĩnh 

2011

2011

Tốt

1303/QĐ-HVANH-QLKH

Bản giao hưởng thơ “Suối nàng H’leo”

Số 215/HVANH-QLKH, ngày Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Trần Hoài Vũ

2011

2011

Tốt

1320/QĐ-HVANH-QLKH

Tiểu phẩm “Sông Hương hoàng hôn”  (viết cho kèn Trompette và Piano) + Hòa tấu dây

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Đoàn Phương Hải

2011

2011

Tốt

1303/QĐ-HVANH-QLKH

Giới thiệu sơ lược công trình NCKH đĩa CD độc tấu đàn Bầu “Thoáng quê”

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Văn Vui

2011

2011

Tốt

1302/QĐ-HVANH-QLKH

Giới thiệu sơ lược công trình NCKH đĩa CD độc tấu đàn Tranh “Mơ về Bến Ngự” 

Số 215/HVANH-QLKH, ngày 15/3/2011

Học viện Âm nhạc Huế

Dương Thị Lan Hương 

2011

2011

Tốt

1302/QĐ-HVANH-QLKH

Hòa tấu dây 

Số 85/HVANH-QLKH, ngày 30/01/2012

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Việt Đức 

2012

2012

Tốt

611/QĐ-HVANH-QLKH

Vấn đề phát âm, nhã chữ trong hát dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân gian khu vực Bình Trị Thiên ở HVAN Huế

Số 85/HVANH-QLKH, ngày 30/01/2012

Học viện Âm nhạc Huế

Dương Bích Hà

2012

2012

Tốt

1598/QĐ-HVANH-QLKH

Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn tranh với phong cách âm nhạc thính phòng Huế tại Khoa Âm nhạc truyền thống – HVANH 

Số 85/HVANH-QLKH, ngày 30/01/2012

Học viện Âm nhạc Huế

Dương Lan Hương 

2012

2012

Tốt

611/QĐ-HVANH-QLKH

Phối khí cho dàn nhạc kèn( các ca khúc cho phong cách nhạc nhẹ)

Số 85/HVANH-QLKH, ngày 30/01/2012

Học viện Âm nhạc Huế

Đoàn Phương Hải

2012

2012

Tốt

1594/QĐ-HVANH-QLKH

Nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý Thư viện Học viện Âm nhạc Huế

Số 85/HVANH-QLKH, ngày 30/01/2012

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Thành Nhẫn

2012

2012

Xuất  sắc

778/QĐ-HVANH-QLKH

Sưu tầm và giới thiệu các nhạc cụ của dân tộc  Chứt ở Quảng Bình

Số 115/HVANH-QLKH, ngày 28/02/2013

Học viện Âm nhạc Huế 

Hoàng Văn Chính

2013

2013

Khá

604/QĐ-HVANH

Đệm nhạc nhẹ cơ bản trên Piano

 

Số 115/HVANH-QLKH, ngày 28/02/2013

Học viện Âm nhạc Huế

Trương Ngọc Chiến 

2013

2013

Tốt

 

562/QĐ-HVANH-QLKH

Tìm hiểu âm hưởng dân gia trong các tác phẩm khí nhạc Việt Nam viết cho đàn Cello 

Số 115/HVANH-QLKH, ngày 28/02/2013

Học viện Âm nhạc Huế

Đào Thị Thanh Huyền 

2013

2013

Khá

 

591/QĐ-HVANH

Cách thức tiếp cận  và phương pháp luyện tập để hoàn thành một tác phẩm mới đối với Hs-Sv chuyên ngành Violon tại Học viện Âm nhạc huế 

Số 115/HVANH-QLKH, ngày 28/02/2013

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Ngọc Ban 

2013

2013

Đạt

 

586/QĐ-HVANH

Tìm hiểu các điệu hát dân ca Êđê

28/02/2013

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Công Tích

2013

2013

Khá

 

586/QĐ-HVANH

Soạn phần đệm Piano trên 04 ca khúc cho kènTrumpet

Số 234/HVANH, ngày 05/5/2014

Học viện Âm nhạc Huế

Đoàn Phương Hải

2014

2014

Tốt

412/QĐ-HVANH

Hoạt động ngoại khóa ở bậc Trung cấp HVANH trong giai đoạn 2008-2013 thực trạng và hướng đi trong giai đoạn mới.

Số 234/HVANH, ngày 05/5/2014

Học viện Âm nhạc Huế

Hoàng Như Khoa

2014

2014

Đạt

411/QĐ-HVANH

Đàn nhị trong Âm nhạc Thính phòng Huế

Số 234/HVANH, ngày 05/5/2014

Học viện Âm nhạc Huế

Trần Hữu Quang

2014

2014

Khá

413/QĐ-HVANH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên HVANH

Số 234/HVANH, ngày 05/5/2014

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Thị Long

2014

2014

Khá

411/QĐ-HVANH

Tác phẩm “ Giai điệu quê hương” (tác phẩm viết cho dàn Dây)

Số 228/HVANH, ngày 21/4/2015

Học viện Âm nhạc Huế

Lê Hồng Lĩnh

2015

2015

Khá

372/QĐ-HVANH

Soạn phần đệm Piano 10 ca khúc Việt Nam cho kèn Trompette

 

Số 90/QĐ-HVANH, ngày 19/02/2016

Học viện Âm nhạc Huế

Đoàn Phương Hải

2016

2016

Khá

440/QĐ-HVANH

Hòa tấu giao hưởng thính phòng - Ca khúc và phần đệm Piano “Tháng 10 biếc xanh” “Về đất mẹ

Số 90/QĐ-HVANH, ngày 19/02/2016

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Đức Thanh

2016

2016

Khá

410/QĐ-HVANH

Nghiên cứu và giới thiệu các phương pháp sư phạm âm nhạc của Shinichi Suzuki, orff, Kodaly, Montessori, Dalcroze, Doman, trong đào tạo học sinh hệ trung học âm nhạc tại Học viện âm nhạc Huế

Số 90/QĐ-HVANH, ngày 19/02/2016

Học viện Âm nhạc Huế

Dương Thị Phương Nhã

2016

2016

Đạt

441/QĐ-HVANH

Sự cần thiết của việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động thư viện: Thuật ngữ và định nghĩa”

Thư viện

Nguyễn Thành Nhẫn

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn Thanh Sỹ

Trường Đại học Khoa học Huế

Hà Nội

2013

 

 

 

Nhã nhạc triều Nguyễn

 

Vĩnh Phúc

Nhà xuất bản Thuận Hóa

2010

 

 

 

Bao giờ cho hết tơ vương? Các bài báo về âm nhạc và đời sống

 

Thân Văn Trọng Bình

Nhà xuất bản Thuận Hóa

2011

 

 

 

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua báo chí nửa sau Thế kỷ XX

 

Vĩnh Phúc

Nhà xuất bản Thuận Hóa

2011

 

 

 

Âm nhạc trong lễ tế Nam Giao

 

Nguyễn Việt Đức

Nhà xuất bản Thuận Hóa

2013

 

 

 

Hỏi và đáp về kiến thức Âm nhạc

 

Lê Quang Hùng

Nhà xuất bản Đại học Huế

2013

 

 

 

45 bài Dân ca Việt Nam soạn cho đàn Violin

 

Nguyễn Ngọc Ban

Nhà xuất bản Đại học Huế

2013

 

 

 

Giáo trình giảng dạy Đàn ca Huế

 

Nguyễn Việt Đức

Giáo trình cấp Bộ

2013

 

 

 

Giáo trình giảng dạy Lịch sử âm nhạc Cung đình Việt Nam

 

Nguyễn Việt Đức

Giáo trình cấp Bộ

2013

 

 

 

Đời sống văn hóa người Stiêng ở tỉnh Bình Phước

4514/QĐ-BVHTTDL/

24-10-2008

Trường ĐHVH TP.HCM

Trần Văn Ánh

2008/2010

2011

Xuất sắc

2761/QĐ-BVHTTDL/

7-9-2011

Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn Tp. HCM

1558/QĐ-BVHTTDL/

27-04-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Võ Công Nam

2009/2011

2012

Khá

80/QĐ-BVHTTDL/

10-01-2012

Nghệ thuật trang trí chùa Khmer ĐBSCL

4844/QĐ-BVHTTDL/

23-12-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Hứa Sa Ni

2009/2011

2011

Khá

5046/ QĐ-BVHTTDL/

7-9-2011

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Đậu Thị

Ánh Tuyết

2009/2011

2012

Khá

4708/QĐ-BVHTTDL

 29/ 11/ 2012

Bạo lực gia đình dưới góc độ tiếp cận văn hóa học

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Hoàng Hồng Hạnh

2009/2011

2012

Xuất sắc

 

2415/QĐ-BVHTTDL/

28-6-2012

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại các bảo tàng khu vực ĐBSCL

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Nguyễn Đình Thanh

2009/2011

2012

Khá

 

2417/QĐ-BVHTTDL/

28-6-2012

Phát triển nguồn lực thông tin điện tử tại các thư viện ở Tp. HCM và những tỉnh

lân cận

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

Trường ĐHVH TP.HCM

Nguyễn Thị Thư

2009/2011

2012

Xuất sắc

79/QĐ-ĐHVHHCM/

12-11-2012

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ

25/QĐ BVHTTDL/

5-01-2012

 

Trường ĐHVH TP.HCM

Trần Văn Ánh

2012/2014

2017

Xuất sắc

1266/QĐ-BVHTTDL/

28-4-2017

Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội

25/QĐ BVHTTDL/

05-01-2012

 

Trường ĐHVH TP.HCM

Lâm Nhân

2012/2014

2014

Xuất sắc

373/QĐ BVHTTDL

26/02/2014

Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M'Nông ở Tây Nguyên

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

Trường ĐHVH TP.HCM

Nguyễn Xuân Hồng

2012/2014

2015

Khá

3572/QĐ BVHTTDL

21/10/2015

Biến đổi của gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TP. HCM

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

Trường ĐHVH TP.HCM

Hoàng Hồng Hạnh

2012/2014

2014

Đạt

1170/QĐ-BVHTTDL/

14-4-2014

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực

Tây Nam Bộ)

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

 

Trường ĐHVH TP.HCM

Đỗ Ngọc Anh

2012/2014

2014

Khá

1174/QĐ-BVHTTDL/

14-4-2014

Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp

 

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

Trường ĐHVH TP.HCM

Nguyễn Thế Dũng

2012/2014

2015

Khá

1182/QĐ-BVHTTDL/

14/4/2015

Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trong lĩnh vực văn hóa hiện nay

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

Trường ĐHVH TP.HCM

Đậu Thị Ánh Tuyết

2013/2015

2016

Khá

1651/QĐ-BVHTTDL 06/ 05/ 2016

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

Trường ĐHVH TP.HCM

Nguyễn Đệ

2013/2015

2016

Khá

1653/QĐ-BVHTTDL/

6-5-2016

Môi trường văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp 1 số xã ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau)

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

Trường ĐHVH TP.HCM

Trần Hoài Anh

2013/2015

2016

Đạt

1652/QĐ-BVHTTDL/

06-05-2016

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam

4250/QĐ-BVHTTDL

23/12/2014 

Trường ĐHVH TP.HCM

Lâm Nhân

2015/2016

2017

Xuất sắc

2251/QĐ-BVHTTDL/

08-06-2017

Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ

 

4636/QĐ-BVHTTDL

30/12/2015

Trường ĐHVH TP.HCM

Phạm Lan Hương

2016/2017

 

 

Đang thực hiện

Quản lý văn hóa tại Tp. HCM hiện nay (nghiên cứu trường hợp karaoke và

vũ trường)

4636/QĐ-BVHTTDL

30/12/2015

Trường ĐHVH TP.HCM

Thái Thu Hoài

2016/2017

2017

 

Đang thực hiện

Tư vấn quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

1408/QĐ-UBND TG

10/06/2014

Trường ĐHVH TP.HCM

Lâm Nhân

2015

2016

Xuất sắc

1179/SVHTTDL – VP

01/11/2016

Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng

378/ QĐ – SVHTTDL

13/8/2015

Trường ĐHVH TP.HCM

Lâm Nhân

2015

2016

Xuất sắc

3857/ QĐ  SVHTTDL

30/12/2016

Quy hoạch ngành nghề Karaoke-vũ trường ở

Tp. HCM đến 2030

2414/QĐ

SVHTT TC

10/09/2015

Trường ĐHVH TP.HCM

Lâm Nhân

2016

2017

 

Đang thực hiện

Dự án xây dựng TCVN về Xà đơn và Xà kép

3707/QĐ-BKHCN, ngày 31/12/2014

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

 

2015-2016

2016

Đạt

4239/QĐ-BKHCN, ngày 30/12/2016

Dự án xây dựng TCVN về Xà lệch

2486/QĐ-BKHCN, ngày 24/9/205

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

 

2016-2017

 

 

 

Xác định thành phần cơ thể và gen đặc trưng của VĐV cấp cao theo đặc điểm môn Thể thao trọng điểm (Cử tạ, Bơi lội, Điền kinh, Bắn súng, Thể dục dụng cụ).

2486/QĐ-BKHCN, ngày 24/9/205

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Đức Chương

2016-2018

 

 

 

Công tác bảo tồn di tích ở Việt nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viện Bảo tồn di tích

KTS. Lê Thành Vinh

2005-2006

2014

Khá

 

Bảo tồn và phát huy thợ nghề truyền thống

trong bảo tồn di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viện Bảo tồn di tích

KTS. Phạm Thanh Quang

2007-2009

 

2015

Khá

 

Nghiên cứu giá trị văn hóa những ngôi đền người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Quyết định số: 1743/QĐ-BVHTTDL ngày 7/12/2007

Viện Bảo tồn di tích

Ths. Nguyễn Thị Tuấn Tú

2008-2010

2013

Khá

 

Bảo tồn di tích và mối quan hệ với phát triển du lịch

Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2009

Viện Bảo tồn di tích

Ths. Huỳnh Phương Lan

2009-2011

2014

Khá

 

Nghiên cứu loại trừ và phòng chống các tác nhân gây hại trên bề mặt gỗ di tích bằng công nghệ hóa bảo quản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viện Bảo tồn di tích

Ths. Đoàn Thị Hồng Minh

2013-2014

2015

Khá

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình, nội dung đào tạo  đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề cho hoạt động tu bổ di tích

Quyết định số 4636/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015

Viện Bảo tồn di tích

Ths. Nguyễn Thị Tuấn Tú

2016-2017

 

 

Đang thực hiện

Kỹ thuật và dụng cụ nghề mộc truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ trong tu bổ di tích

Quyết định số 4636/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015

Viện Bảo tồn di tích

Ths. Hoa Ngọc Sơn

2016-2017

 

 

Đang thực hiện

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2016-2017: Dự án xây dựng TCVN: “Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - thi công nghiệm thu kết cấu gỗ”

Quyết định số 4473/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2015

Viện Bảo tồn di tích

TS. Hoàng Đạo Cương

2016-2017

 

 

Đang thực hiện

Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ Sò huyết biển để sản xuất thực phẩm chức năng hồi phục sức khỏe cho VĐV một số môn thể thao

QĐ số 4844/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2009

Viện Khoa học TDTT

TS Vũ Thái Hồng

2010

2011

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Bionamine, Phunamina có nguồn gốc từ động vật biển nhằm tăng cường thể lực và hồi phục sức khỏe cho VĐV các môn điền kinh và môn võ

QĐ số 4844/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2009

Viện Khoa học TDTT

Ths Nguyễn Huy Nam

2009

2011

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu nội dung, qui trình và tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe, chức năng sinh lý nhờ ứng dụng công nghệ y sinh hiện đại

QĐ số 4844/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2009

Viện Khoa học TDTT

BS. Ngô Đức Nhuận

2009

2011

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp kiểm tra doping một số chất thuộc nhóm Steroid trong tập luyện và thi đấu thể thao

QĐ số 4844/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2009

Viện Khoa học TDTT

GS.TS Lê Quý Phượng

2009

2011

 

Đã nghiệm thu

Ứng dụng hệ thống các giải pháp khoa học trong đào tạo VĐV cấp cao môn Taekwondo và Karatedo

QĐ số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014

Viện Khoa học TDTT

TS Đặng Thị Hồng Nhung

2014

2015

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu phát triển hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ TDTT

QĐ số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014

Viện Khoa học TDTT

PGS.TS Lâm Quang Thành

2015

2016

 

 

Xây dựng mô hình tổng hợp phát triển thể thao giải trí kỹ năng sống cho học sinh mẫu giáo, tiểu học

QĐ số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014

Viện Khoa học TDTT

TS Trần Hiếu

2015

2016

 

 

Xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Th.S Nguyễn Thúy Đức

1/2012-12/2013

2013

Đạt

 

Tư liệu hóa Sưu tập tài liệu, hiện vật của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Th.S Nguyễn Thúy Đức

2016-2017

 

Chưa nghiệm thu

 

Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh ở Việt Nam

Số 4513/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

TS. Nguyễn Trùng Khánh

2011

2013

Khá

Quyết định công nhận kết quả số 4578 QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011.

Thanh lý Hợp đồng số 07/HĐNCKH-KHCNMT, ngày 22/4/2011

Nghiên cứu giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ phát triển du lịch

Số 2462/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 - 2015

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

2014

2016

Đạt

Quyết định công nhận kết quả để tài NCKH số 1561, ngày 28/4/2016. Thanh lý Hợp đồng số 15/2016/TLHĐKHCN-KHCNMT, ngày 28 tháng 4 năm 2016 

“Đào tạo nghệ thuật biểu diễn  múa trong đời sống hiện nay”

Số: 4514/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2008

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

ThS NGND Vũ Dương Dũng

2009 - 2011

2012

Đạt

 

“Nghệ thuật múa truyền thống Khowme Nam bộ”

Số 4513/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2010

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

PGS.TS Lê Ngọc Canh

2011-2012

2012

Đạt

 

 

 

 

 

 

“Phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng”

Số 2313/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2013

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

ThS NGND Vũ Dương Dũng

2014-2015

2016

Đạt

-QĐ công nhận kết quả số: 1891/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2016; BB thanh lý HĐ số: 14/2016/TLHĐKHCN-KHCNMT ngày 30/5/2016.

Xây dựng thử nghiệm các bài giảng điện tử tương tác, hướng dẫn kỹ thuật quay video 

4072/QĐ-BVHTTDL

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM

Đinh Ngọc Tuấn

2012 - 2013

2013

Khá

 

Các yếu tố thị giác – Nguyên lý thị giác và tư duy thi giác

 

Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch

Trường Đh Mỹ thuật TP.HCM

 

NGND Huỳnh Văn Mười

 

 

2010

 

 

Số 3444/QĐ-BVHTTDL Ngày 27/9/2010

Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị ở Nam Bộ

 

Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch

 

Trường Đh Mỹ thuật TP.HCM

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên

 

2013/2014

 

2014

Xuất sắc

 

Ngày 15/10/2014

Nghệ thuật trang trí truyền thống các dân tộc miền Đông Nam Bộ

 

Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch

Trường Đh Mỹ thuật TP.HCM

 

PGS, TS. Hoàng Minh Phúc

 

2015/2016

 

2016

Xuất sắc

Số 450/QĐ-BVHTTDL Ngày 22/02/2017

Trại sáng tác điêu khắc – Thực trạng và giải pháp

 

Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch

Trường Đh Mỹ thuật TP.HCM

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên

 

2016/2017

 

2017

Xuất sắc

 

Đang đợi QĐ

Đời sống văn hóa người Stiêng ở tỉnh Bình Phước

4514/QĐ-BVHTTDL/

24-10-2008

 

Trần Văn Ánh

2008/2010

2011

Xuất sắc

2761/QĐ-BVHTTDL/

7-9-2011

Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn Tp. HCM

1558/QĐ-BVHTTDL/

27-04-2009

 

Võ Công Nam

2009/2011

2012

Khá

80/QĐ-BVHTTDL/

10-01-2012

Nghệ thuật trang trí chùa Khmer ĐBSCL

4844/QĐ-BVHTTDL/

23-12-2009

 

Hứa Sa Ni

2009/2011

2011

Khá

5046/ QĐ-BVHTTDL/

7-9-2011

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

 

Đậu Thị

Ánh Tuyết

2009/2011

2012

Khá

4708/QĐ-BVHTTDL

 29/ 11/ 2012

Bạo lực gia đình dưới góc độ tiếp cận văn hóa học

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

 

Hoàng Hồng Hạnh

2009/2011

2012

Xuất sắc

 

2415/QĐ-BVHTTDL/

28-6-2012

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại các bảo tàng khu vực ĐBSCL

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

 

Nguyễn Đình Thanh

2009/2011

2012

Khá

 

2417/QĐ-BVHTTDL/

28-6-2012

Phát triển nguồn lực thông tin điện tử tại các thư viện ở Tp. HCM và những tỉnh

lân cận

4844/Q Đ-BVHTTDL/

23-12-2009

 

Nguyễn Thị Thư

2009/2011

2012

Xuất sắc

79/QĐ-ĐHVHHCM/

12-11-2012

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ

25/QĐ BVHTTDL/

5-01-2012

 

 

Trần Văn Ánh

2012/2014

2017

Xuất sắc

1266/QĐ-BVHTTDL/

28-4-2017

Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội

25/QĐ BVHTTDL/

05-01-2012

 

 

Lâm Nhân

2012/2014

2014

Xuất sắc

373/QĐ BVHTTDL

26/02/2014

Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M'Nông ở Tây Nguyên

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

 

Nguyễn Xuân Hồng

2012/2014

2015

Khá

3572/QĐ BVHTTDL

21/10/2015

Biến đổi của gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TP. HCM

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

 

Hoàng Hồng Hạnh

2012/2014

2014

Đạt

1170/QĐ-BVHTTDL/

14-4-2014

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực

Tây Nam Bộ)

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

 

 

Đỗ Ngọc Anh

2012/2014

2014

Khá

1174/QĐ-BVHTTDL/

14-4-2014

Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp

 

4920/QĐ-BVHTTDL/

18-12-2012

 

Nguyễn Thế Dũng

2012/2014

2015

Khá

1182/QĐ-BVHTTDL/

14/4/2015

Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trong lĩnh vực văn hóa hiện nay

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

 

Đậu Thị Ánh Tuyết

2013/2015

2016

Khá

1651/QĐ-BVHTTDL 06/ 05/ 2016

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

 

Nguyễn Đệ

2013/2015

2016

Khá

1653/QĐ-BVHTTDL/

6-5-2016

Môi trường văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp 1 số xã ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau)

2313/QĐ- BVHTTDL 27/6/2013

 

Trần Hoài Anh

2013/2015

2016

Đạt

1652/QĐ-BVHTTDL/

06-05-2016

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam

4250/QĐ-BVHTTDL

23/12/2014 

 

Lâm Nhân

2015/2016

2017

Xuất sắc

2251/QĐ-BVHTTDL/

08-06-2017

Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ

 

4636/QĐ-BVHTTDL

30/12/2015

 

Phạm Lan Hương

2016/2017

 

 

Đang thực hiện

Quản lý văn hóa tại Tp. HCM hiện nay (nghiên cứu trường hợp karaoke và

vũ trường)

4636/QĐ-BVHTTDL

30/12/2015

 

Thái Thu Hoài

2016/2017

2017

 

Đang thực hiện

Tư vấn quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

1408/QĐ-UBND TG

10/06/2014

 

Lâm Nhân

2015

2016

Xuất sắc

1179/SVHTTDL – VP

01/11/2016

Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng

378/ QĐ – SVHTTDL

13/8/2015

 

Lâm Nhân

2015

2016

Xuất sắc

3857/ QĐ  SVHTTDL

30/12/2016

Quy hoạch ngành nghề Karaoke-vũ trường ở

Tp. HCM đến 2030

2414/QĐ

SVHTT TC

10/09/2015

 

Lâm Nhân

2016

2017

 

Đang thực hiện

Xác định năng khiếu nghệ thuật trong công tác tuyển sinh vào các khoa Nghệ thuật điện ảnh

Trần Thanh Hiệp

 

 

2005- 2011

 

Đạt

HĐ số 31/HĐNCKH-KHCNMT ngày 26 tháng 5 năm 2005

 

Sân khấu Việt Nam thời kì đổi mới

Thiều Thị Hạnh Nguyên

 

 

2005- 2011

 

Đạt

 

Nghệ thuật sân khấu với quá trình xây dựng hình tượng người lính trên sân khấu

Nguyễn Văn Thành

 

 

2004-2011

 

Đạt

 

Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng hiện đại

Nguyễn Cát Điền

 

 

2009- 2012

 

Khá

 

Hoàng Nghĩa Thân

Xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCQG) và Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) năm 2010  : TCVN 9826: 2913 rạp chiếu phim – Yêu cầu kỹ thuật và hình ảnh

 

 

2010 - 2013

 

Đạt

HĐ số 01/HĐNCKH-KHCNMT ngày 30 tháng 6 năm 2010

Hiệu quả kinh tế-xã hội và định hướng phát triển điện ảnh Nhà nước trong quá trình hội nhập 

Vũ Ngọc Thanh

 

 

2014- 2015

 

Đạt

HĐ số 09/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10 tháng 01 năm 2014

QĐ 2642/QĐ – BVHTTDL ngày 31/7/2013

Biên bản thanh lý ngày 11 tháng 5 năm 2016

Cơ chế tự chủ tài chính và định hướng phát triển trong quá trình hội nhập của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập

Đinh Quang Trung

 

 

2014- 2016

 

Đạt

HĐ số 10/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10 tháng 01 năm 2014

QĐ 2642/QĐ – BVHTTDL ngày 31/7/2013

Biên bản thanh lý ngày 31 tháng 5 năm 2016

Giáo trình thiết kế mĩ thuật phim truyện điện ảnh

Trần Quang Minh

 

 

2015

 

Đạt

HĐ số 1038/QĐ-SKĐA ngày 28 tháng 10 năm 2015

QĐ số 1115/QĐ- BVHTT &DL ngày 9 tháng 4 năm 2015

Giáo trình Thiết kế mĩ thuật sân khấu kịch nói

Hoàng Song Hào

 

 

2015

 

Đạt

HĐ  ngày 06 tháng 7 năm 2015

QĐ số 1115/QĐ- BVHTT &DL ngày 9 tháng 4 năm 2015

Trần Thanh Hiệp

Xác định năng khiếu nghệ thuật trong công tác tuyển sinh vào các khoa Nghệ thuật điện ảnh

 

 

2005- 2011

2011

Đạt

HĐ số 31/HĐNCKH-KHCNMT ngày 26 tháng 5 năm 2005

 

Thiều Thị Hạnh Nguyên

Sân khấu Việt Nam thời kì đổi mới

 

 

2005- 2011

2011

Đạt

 

Nguyễn Văn Thành

Nghệ thuật sân khấu với quá trình xây dựng hình tượng người lính trên sân khấu

 

 

2004-2011

2011

Đạt

 

Nguyễn Cát Điền

Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng hiện đại

 

 

2009- 2012

2012

Khá

HĐ số 31/HĐNCKH-KHCNMT ngày 26 tháng 5 năm 2009

Hoàng Nghĩa Thân

Xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCQG) và Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) năm 2010  : TCVN 9826: 2913 rạp chiếu phim – Yêu cầu kỹ thuật và hình ảnh

 

 

2010 - 2013

2013

Đạt

HĐ số 01/HĐNCKH-KHCNMT ngày 30 tháng 6 năm 2010

Vũ Ngọc Thanh

Hiệu quả kinh tế-xã hội và định hướng phát triển điện ảnh Nhà nước trong quá trình hội nhập 

 

 

2014- 2015

2015

Đạt

HĐ số 09/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10 tháng 01 năm 2014

QĐ 2642/QĐ – BVHTTDL ngày 31/7/2013

Biên bản thanh lý ngày 11 tháng 5 năm 2016

Đinh Quang Trung

Cơ chế tự chủ tài chính và định hướng phát triển trong quá trình hội nhập của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập

 

 

2014- 2016

2016

Đạt

HĐ số 10/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10 tháng 01 năm 2014

QĐ 2642/QĐ – BVHTTDL ngày 31/7/2013

Biên bản thanh lý ngày 31 tháng 5 năm 2016

Trần Quang Minh

Giáo trình thiết kế mĩ thuật phim truyện điện ảnh

 

 

2015

2016

Đạt

HĐ số 1038/QĐ-SKĐA ngày 28 tháng 10 năm 2015

QĐ số 1115/QĐ- BVHTT &DL ngày 9 tháng 4 năm 2015

Hoàng Song Hào

Giáo trình Thiết kế mĩ thuật sân khấu kịch nói

 

 

2015

 

Đạt

HĐ  ngày 06 tháng 7 năm 2015

QĐ số 1115/QĐ- BVHTT &DL ngày 9 tháng 4 năm 2015

Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của Bảo tàng đối với học sinh phổ thông (Nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

 

4064/QĐ-BVHTTDL

BT

LS

QG

Ths. Nguyễn Thị Kim Thành

2012/2013

2013

Xuất sắc

 

Giải mã minh văn trên các bảo vật triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

4039/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2012

BT

LS

QG

TS. Nguyễn Đình Chiến

2013/2014

2014

Xuất sắc

 

Nghiên cứu đổi mới trưng bày và giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

2624/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2013

BT

LS

QG

TS. Nguyễn Văn Cường

2014/2015

2015

Xuất sắc

1643/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2016

Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945-1976 lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

4636/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015

BT

LS

QG

Ths. Nguyễn Thị Huyền

2016/

2017

2017

 

 

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ ngành văn hóa về lễ hội dân gian.

- Quyết định số 4250/QĐ-BVHTTDL  ngày 23  tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2015

- Hợp đồng số 17/HĐNCKH-KHCNMT ngày 08 tháng 01 năm 2015 giữa Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 - 2016

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

TS. Trần Minh Chính

2015 - 2016

2016

Đạt

Quyết định số 453/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh  phía Bắc. 

 

Số 3863/QĐ-BKHCN ngày 15/12/2011

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GS.TS.  Lưu Quang Hiệp

2011

2013

Khá

Số 4570/QĐ-BVHTTDL
ngày 27/12/2013

 

Nghiên cứu diễn biến sự phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Số 1558/QĐ-BVHTTDL
ngày 27/4/2009

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

PGS.TS. Trần Đức Dũng

2009

2014

Giỏi

Số 1177/QĐ-BVHTTDL
ngày 14/4/2015

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Số 2642/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/7/2013

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

2013

2016

Khá

Số 2425/QĐ-BVHTTDL
ngày 07/7/2016

 

Xây dựng chương trình TDTT ngoại khóa cho học sinh phổ thông các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Số /QĐ-BVHTTDL
ngày //2015

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

2015

Chuẩn bị nghiệm thu

Chuẩn bị nghiệm thu

Chuẩn bị nghiệm thu

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông) 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Trần Thị Thủy 

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Bùi Quang Hùng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào tháng

11 /2017

do các lễ hội diễn ra vào đầu năm 2017 nên công tác điền dã bị chậm so với dự kiến 

 

 

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

Ths. Nguyễn Thị Phượng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phầm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông) 

 

 

TS. Trần Thị Thủy 

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Bùi Quang Hùng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào tháng

11 /2017

do các lễ hội diễn ra vào đầu năm 2017 nên công tác điền dã bị chậm so với dự kiến 

 

 

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

Ths. Nguyễn Thị Phượng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phầm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông) 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Trần Thị Thủy 

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay

 

 

TS. Bùi Quang Hùng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào tháng

11 /2017

do các lễ hội diễn ra vào đầu năm 2017 nên công tác điền dã bị chậm so với dự kiến 

 

 

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

Ths. Nguyễn Thị Phượng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phầm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông) 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Trần Thị Thủy 

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

TS. Bùi Quang Hùng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào tháng

11 /2017

do các lễ hội diễn ra vào đầu năm 2017 nên công tác điền dã bị chậm so với dự kiến 

 

 

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc

 

Viện VHNT Quốc gia Việt nam

Ths. Nguyễn Thị Phượng

Tháng 12/2017

Nghiệm thu cơ sở vào cuối tháng 10/2017

 

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động thư viện cấp huyện

Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 04 năm 2009

Thư viện Quốc gia Việt Nam

TS. Lê Văn Viết

2009

2011

 

 

Hoàn thiện mô hình thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2012

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Lê Đức Thắng

2012

2013

Khá

 

Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

HĐ số 14/HĐNCKH-KHCNMT ngày 08/1/2013

Thư viện Quốc gia Việt Nam

TS. Lê Văn Viết

2012

2014

 

Quyết định số 1178/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam

HĐ số 19/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10/1/2014

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Kiều Thuý Nga

2014

2016

Xuất sắc

Số 1894/QĐ-BVHTTDL

TCVN “ Hoạt động thư viện Thuật ngữ và định nghĩa. Phần I: Những thuật ngữ cơ bản”

QĐ 5110/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012;

QĐ 2310/QĐ-BVHTTDL ngày 21/06/2012.

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Phan Thị Kim Dung

2012

2013

 

 

TCVN “ Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”

 

QĐ 5110/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012;

QĐ 2310/QĐ-BVHTTDL ngày 21/06/2012.

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Phan Thị Kim Dung

2013

2014

 

 

TCVN “ Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu”

QĐ 125/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2014

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Kiều Thuý Nga

2013

2014

 

QĐ 4080/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015

TCVN “ Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Sản phẩm và Dịch vụ thư viện” 

QĐ Số 109/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2015

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Kiều Thuý Nga

2014

2015

 

QĐ 4242/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016

TCVN “ Thông tin và tư liệu  - Giao dịch mượn liên thư viện”

QĐ 4473/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2014

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

ThS. Kiều Thuý Nga

2016

2017

 

 

Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa

 

Viện NCPT

Du lịch

TS. Trương Sỹ Vinh

2011

2012

Khá

 

Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

 

Viện NCPT

Du lịch

TS. Hà Văn Siêu

2012

2014

Đạt

 

Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

 

Viện NCPT

Du lịch

TS. Đỗ Cẩm Thơ

2013

2014

Xuất sắc

 

Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam

 

Viện NCPT

Du lịch

Ths. Nguyễn Quốc Hưng

2013

2015

Xuất sắc

 

Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

 

Viện NCPT

Du lịch

Ths. Trần Thị Lan

2016

2017

 

 

Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch quá trình hội nhập

 

Viện NCPT

Du lịch

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa

2016

2017

 

 

Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam

QĐ số 1175/QĐ-BVHTTDL ngày 5/4/2011

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Văn Cương

1/2011-12/2012

12/3/2013 theo QD số 1017/QĐ-ĐHVHHN ngày 27/12/2012

Xuất sắc

QĐ công nhận số 4580/QĐ-ngày 27/12/2013 và BBTL ngày 15/12/2014

Văn hoá kinh tế làng nghề: Thách thức và giải pháp trong bối cảnh CNH, HĐH hiện nay

QĐ số 1175/QĐ-BVHTTDL ngày 5/4/2011

Và CV số 4123/BVHTTDL –KHCNMT ngày 19/11/2010

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS Đinh Thị Vân Chi

1/2011-12/2012

04/1/2013 theo QĐ nghiệm thu cơ sở số 964/QĐ-ĐHVHHN ngày 25/12/2012

Xuất sắc

QĐ công nhận số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2013

Văn hoá ứng xử của con người Việt Nam (Qua khảo sát nông dân vùng đô thị hoá)

QĐ số 1175/QĐ-BVHTTDL ngày 5/4/2011

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS Trần Đức Ngôn

1/2011-12/2012

28/11/2013 và QĐ nghiệm thu cơ sở số 775/QĐ-ĐHVHHN ngày 25/11/2013

Xuất sắc

QĐ công nhận kết quả số 1452/QĐ-BVHTTDL ngày 6/5/2015

Quản lý các thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay

QĐ số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 5/1/2012

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ths. Nguyễn Văn Thiên

1/2012-12/2013

4/6/2014 theo QĐ nghiệm thu số 367/QĐ-ĐHVHHN ngày 30/5/2014

Xuất sắc

QĐ công nhận số 4194/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2014 và BBTl ngày 15/12/2014

Quảng bá văn hóa qua các festival ở Việt Nam hiện nay

QĐ số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 5/1/2012

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy

1/2012-12/2013

4/12/2014 theo QĐ số 1212/QĐ-ĐHVHHN ngày 28/11/2014

Khá

 

Các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam

QĐ số 11/HĐNCKH-KHCNMT ngày 8/1/2013

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ths. Trần Đức Nguyên

1/2013-12/2014

Họp ngày 19/1/2015 theo QD số 08/QĐ-ĐHVHHN ngày 12/1/2015

Xuất sắc

QĐ số 1179/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2015 và BBTL ngày 12/5/2015

Giáo dục văn hóa đọc cho bạn đọc lứa tuổi nhi đồng

QĐ số 4920/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2012

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Trần Minh Nguyệt

1/2013-12/2014

Họp 7/2/2015theo QĐ số 64/QĐ- ĐHVHHN ngày 2/2/2015

Xuất sắc

QĐ số 1317/QĐ-BVHTTDL ngày 22/4/2015 và BBTL ngày 12/5/2014

Quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

QĐ số 2642/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2013

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

1/2014-12/2015

Họp ngày 19/11/2015 theo QĐ số 1154/QĐ-ĐHVHHN ngày 12/11/2015

Đạt

CV của trường về nộp sản phẩm về bộ số 412/ĐHVHHN –QLKH&HTQT ngày 30/5/2016

Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong chùa, đình, đền là di tích quốc gia ở Việt Nam

QĐ số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ths. Lê Thị Kim Loan

1/2015-12/2016

Họp 4/5/2017 theo QĐ số 384/QĐ-ĐHVHHN ngày 24/3/2017

 

 

Nghiên cứu khái niệm cơ bản về văn hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

QĐ số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

1/2015-12/2016

Họp 28/2/2017 theo QĐ số 277/QĐ-ĐHVHHN ngày 22/2/2017

 

 

Giáo trình Du lịch làng nghề truyền thống trình độ đại học

QĐ số 1115/QĐ-BVHTTDL ngày 9/4/2015

Và QĐ số 667/QĐ-ĐHVHHN ngày 29/6/2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ths. Dương Thu Hà

Ths. Đỗ Trần Phương

1/2015-12/2015

Họp ngày 28/3/2016 theo QĐ số 1390/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015

 

 

Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội

QĐ số 4636/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Sỹ Toản

1/2016-12/2017

 

 

 

Nghiên cứu  phân loại linh vật Việt trong các di tích tôn giáo – tín ngưỡng xếp hạng quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội

QĐ số 4636/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1/2016-12/2017

 

 

 

Bảo tồn và phát huy giá trị đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư khu vực tái định cư vùng thuỷ điện Sơn La.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Hoàng Sơn

2011-2013

2013

Khá

 

Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Phan Phương Anh

2011-2013

2013

Đạt

 

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội. 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Lương Hồng Quang

2012-2013

2013

Đạt

 

Đánh giá tác động và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến lĩnh vực văn hóa 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Lương Hồng Quang

2012 -2013

2013

Đạt

 

Tác động của các hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Bùi Quang Thắng

T9/2012- T9/2013

2013

Đạt

 

Tác động của các loại hình giải trí thông qua các phương tiện truyền thông  mới đến lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Từ Thị Loan

T9/2012- T9/2013

2013

Xuất sắc

 

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống con người Việt Nam

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền

T9/2012- T9/2013

2013

Đạt

 

Xây dựng một số tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

T9/2012- T9/2013

2013

Xuất sắc

 

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện đại.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Vũ Anh Tú

T9/2012- T9/2013

2013

Khá

 

Tổng kết Chương trình “Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

T9/2012- T9/2013

2013

Xuất sắc

 

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản thế giới

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Trương Quốc Bình

T1/2013- T6/2014

2014

Khá

 

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vung di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Trần Đình Hằng

T1/2013- T6/2014

2014

Trung bình

 

Phát huy định chế gia tộc và định chế làng xã truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền Trung hiện nay (Nghiên cứu trường hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam)

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Tâm Hạnh

T1/2014 - T12/2015

2015

Đạt

 

Nghiên cứu các giải pháp quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở thành phố Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

T1/2014 - T12/2015

2015

Đạt

 

Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền

2015 -2016

2016

Đạt

 

Văn hóa biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

2015 - 2016

14/3/2017

 

 

Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Từ Thị Loan

2015 - 2016

24/4/2017

Xuất sắc

 

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Vũ Anh Tú

2015 - 2016

27/3/2017

Xuất sắc

 

Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

2015 - 2016

 

 

 

Văn hóa biển đảo Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị 

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS.Bùi Quang Thanh

2015 - 2016

27/3/2017

Khá

 

Văn hóa biển đảo Tây Nam Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Phạm Lan Oanh

2015 - 2016

 

 

 

Văn hóa biển đảo Phú Quốc - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS.Bùi Quang Thắng

2015 - 2016

29/3/2017

Khá

 

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS.Bùi Hoài Sơn

2015 - 2016

8/5/2017

Xuất sắc

 

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam ( nghiên cứu trường hợp dân tộc H’Mông)

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Trần Thị Thủy

2016 -2017

 

 

 

Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Bùi Quang Hùng

2016 -2017

 

 

 

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Phượng

2016 -2017

 

 

 

Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phầm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

2016 -2017

 

 

 

Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thu Phương

2017-2018

 

 

 

Tác động của báo chí điện tử với việc xây dựng văn hóa doanh nhân ở nước ta hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Vũ Tú Quyên

2017-2018

 

 

 

Tác động của văn học mạng, nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

 

 

Tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

2017-2018

 

 

 

Tác động của trò chơi trực tuyến ( game online) đối với xây dựng đạo đức thế hệ trẻ ở nông thôn hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

2017-2018

 

 

 

Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với xây dựng văn hóa gia đình

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Vũ Diệu Trung

2017-2018

 

 

 

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước tác động của phương tiện truyền thông mới

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Vũ Anh Tú

2017-2018

 

 

 

Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài thông qua các PTTT mới đối với xây dựng đời sống văn hóa ở Việt Nam hiện nay

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thu Hường

2017-2018

 

 

 

Báo cáo tổng hợp chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của PTTT mới”

 

Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Từ Thị Loan

2017-2018

 

 

 

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Bản phim nhựa lưu trữ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”

Số 3707/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN và số 109/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Viện Phim Việt Nam

Đào Quốc Hùng

2015 /2016

2016

Đã nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Quyết định số 4241/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN; Thanh lý Hợp đồng số 04/2017/TLHĐTCVN-KHCNMT ngày 17/02/2017 của Bộ VHTTDL

Làm việc nhóm thông qua các hoạt động thể chất.

Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

Trường ĐH TDTT TP HCM

GS.TS Nguyễn Xuân Sinh

01/2009

-8/2011

 

2011

Khá

2413/QĐ-BVHTTDL

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thể thao ở khu vực Đông nam Bộ.

Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

Trường ĐH TDTT TP HCM

PGS.TS Lâm Quang Thành

01/2011

-2013

 

2013

Đạt

/QĐ-BVHTTDL, 2013

Đánh giá thực trạng và nhu cầu nhân lực thể thao đến năm 2020   ở các tỉnh phía Nam.

Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

Trường ĐH TDTT TP HCM

PGS.TS Nguyễn Hiệp

01/2010

-2014

 

2014

Đạt

32/QĐ-BVHTTDL

Hiệu quả việc bổ sung các chất dinh dưỡng vitamin và khoán chất đối với VĐV dự tuyển quốc gia tập huấn tại TTHLQG TPHCM.

Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

Trường ĐH TDTT TP HCM

TS Nguyễn Thành Lâm

2010

2013

Đạt

4340/QĐ- BVHTTDL, 12/12//2013

Thực trạng và giải pháp phát triển thể thao giải trí ở TP.HCM.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

TS.Bùi Trọng Toại

2009

2011

Khá

304/QĐ-SKHCN, 28/7//2011

Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý TDTT quần chúng ở TP.HCM.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

TS.Lê Thiết Can

2011

2013

Khá

NT: 13/06/2013

263/QĐ-SKHCN, 5/6/2013

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thể thao ở TP.HCM.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận

2011

2013

Khá

NT: 21/06/2013

376/TB-SKHCN, 24/12/2013

Ảnh hưởng của thể dục thể thao và giáo dục dinh dưỡng đến sự phát triển  tầm vóc và tố chất thể lực của học sinh trung học cơ sở lứa tuổi từ 11 đến 14 ở Tp.HCM

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

PGS.TS Lâm Quang Thành

12/2007-3/2013

2013

Đạt

/QĐ-SKHCN,

NT: 12/04/2013

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng GDTC trong các trường THCS tại TPHCM giai đoạn 2012-2020.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến

2012

2014

Khá

328/QĐ-SKHCN

Ngày 9/7/2014

Nghiên cứu ứng dụng viên tăng lực Saraton nhằm tăng cường thể lực và hồi phục sức khoẻ cho VĐV môn Điền kinh cự ly ngắn và môn võ thuật Taekwondo.

 

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

GS.TS Lê Quý Phượng    TS Phạm Quang Bản.

2012

2014

Khá

984/QĐ-SKHCN

Ngày 5/12/2014

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và các giải pháp phát triển thể thao giải trí cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TPHCM giai đoạn 2013-2020”.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

GS.TS Lê Qúy Phượng

2013

2015

Xuất sắc

497/QĐ-SKHCN

Ngày 13/7/2015

Nghiên cứu đánh giá việc ứng dụng chương trình giảng dạy môn cờ vua vận động cho học sinh tiểu học lứa tuổi 9-10 (khối lớp 4-5) TPHCM”.

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

ThS. Lê Hồng Đức

 

2013

2015

Đạt

496/QĐ-SKHCN

Ngày 13/7/2015

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện viên Karatedo các cấp tại TP.HCM

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

PGS TS Vũ Việt Bảo

2014

2016

Xuất sắc

189/QĐ-SKHCN

Ngày 20/4/2016

Đánh giá sự biến đổi các chỉ tiêu y sinh của nam vận động viên cử tạ  trẻ thành phố Hồ Chí Minh sau 1 chu kỳ tập luyện năm (2014-2015)

Sở KHCN TP HCM

Trường ĐH TDTT TP HCM

GS.TS Lê Qúy Phượng

2014

2016

Xuất sắc

328/QĐ-SKHCN

Ngày 7/6/2016

Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam

PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai

2015 - 2016

2016

Xuất sắc