Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc triển khai, sử dụng kết quả nghiên cứu của các tổ chức được giao quyền sử dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Kết quả NCKH: là sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hình thành được áp dụng vào thực tế, ghi tên cụ thể, nội dung: các sáng kiến, giải pháp hữu ích, mô hình hoạt động, định hướng phát triển, quy trình khoa học và công nghệ; vật liệu, thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ mới. Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc triển khai, sử dụng kết quả nghiên cứu của các tổ chức được giao quyền sử dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tên kết quả NCKH

Hình thức áp dụng kết quả NCKH

Kết quả, hiệu quả ứng dụng

Đơn vị đưa kết quả ứng dụng

Phục vụ xây dựng chính sách

Phục vụ công tác quản lý đào tạo, hoạt động chuyên môn

Xuất bản sách/giáo trình

Hình thức khác

(ghi rõ là gì)

Nghiên cứu tranh phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo ở Việt Nam, phục vụ trưng bày ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn trưng bày phòng số 5 của Bảo tàng,

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình

 

x

x

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hóa Bru –Vân Kiều phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

“Nghiên cứu văn hoá dân tộc Rơ Măm ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

 

x

x

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở và trưng bày phòng số 1 của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Bố Y ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở và trưng bày phòng số 3 của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Khơ Me ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở và trưng bày phòng số 4 của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa, xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn đổi mới hình thức giáo dục tại Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Mảng ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở và trưng bày phòng số 4 của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Ơ Đu ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

x

x

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tư liệu hóa tại kho cơ sở và trưng bày phòng số 4 của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

“Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm gắn với không gian văn hóa tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn đổi mới hình thức giáo dục trải nghiệm sáng tạo tại Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Trò chơi dân gian truyền thống của người Nùng gắn với việc nuôi dạy con cái

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Văn hóa vật chất của người Thổ vùng Thanh Nghệ

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Maketing tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

“Xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

 

“Một số nghề thủ công truyền thống gắn với hoạt động trải nghiệm cho lứa tuổi THCS tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

 

Nghiên cứu một số nhạc cụ dân tộc gắn với giáo dục tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” .

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Một số trò chơi dân gian truyền thống các dân tộc ứng dụng trong hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu văn hóa sông nước phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” .

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm một số nhạc cụ dân tộc cho lứa tuổi từ 6 đến 14 tuổi tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục và khám phá di sản văn hóa trên hệ thống thông tin đa phương tiện tại không gian trưng bày của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm dệt vải và trang phục dân tộc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Xây dựng hoạt động văn hóa trải nghiệm “Đồng hành  cùng bước chân bộ đội cụ Hồ”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

“Xây dựng, tổ chức tour tham quan - Trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Mở rộng đối tượng tham quan chuyên sâu về gặp mặt, họp lớp tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

“Tình yêu và thời gian”

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn trưng bày và hoạt động giáo dục tại Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Xây dựng tour du lịch trọn gói cho các đối tượng là sinh viên, bộ đội và khách quốc tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan các phòng trưng bày trong nhà của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Nhận diện sự hài hước và ý nghĩa trong các câu chửi ở một số vùng miền Việt Nam” 

 

x

 

 

Phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng

Bảo tàng VH các DT Việt Nam

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế

x

X

 

 

Tốt

HV âm nhạc Huế

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng hò Bả Trạo (nghiên cứu trường hợp một số tỉnh Nam Trung Bộ)

x

X

 

 

Tốt

HV âm nhạc Huế

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế

x

X

 

 

 

HV âm nhạc Huế

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng hò Bả Trạo (nghiên cứu trường hợp một số tỉnh Nam Trung Bộ)

x

X

 

 

 

HV âm nhạc Huế

Tìm hiểu khung phân loại DDC và thực trạng áp dụng khung phân loại DDC ở TVHVAN Huế

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác quản lý chuyên môn Thư viện

HV âm nhạc Huế

Tổng lược, nhận xét và nghiên cứu  về âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua báo chí nữa sau thế kỷ XX

 

 

X

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Tìm hiểu cồng chiêng ÊĐê

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Ứng  dụng và chuyển soạn một số bài bản âm nhạc Huế trong giáo trình giảng dạy đàn TTL

 

X

X

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Khả năng khai thác kỹ năng diễn tấu của Đàn Bầu trong âm nhạc cổ truyền Huế và ứng dụng giảng dạy tại Khoa ÂNDS – HVANH

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

 

Thế giới nghệ thuật trong Văn chầu cổ truyền Huế

 

X

 

 

Trung bình

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Hòa tấu dây 

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Vấn đề phát âm, nhã chữ trong hát dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân gian khu vực Bình Trị Thiên ở HVAN Huế

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn tranh với phong cách âm nhạc thính phòng Huế tại Khoa Âm nhạc truyền thống – HVANH 

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Phối khí cho dàn nhạc kèn( các ca khúc cho phong cách nhạc nhẹ)

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý Thư viện Học viện Âm nhạc Huế

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Sưu tầm và giới thiệu các nhạc cụ của dân tộc  Chứt ở Quảng Bình

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Đệm nhạc nhẹ cơ bản trên Piano

 

 

X

X

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Tìm hiểu âm hưởng dân gia trong các tác phẩm khí nhạc Việt Nam viết cho đàn Cello 

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Cách thức tiếp cận  và phương pháp luyện tập để hoàn thành một tác phẩm mới đối với Hs-Sv chuyên ngành Violon tại Học viện Âm nhạc huế 

 

X

 

 

Trung bình

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Tìm hiểu các điệu hát dân ca Êđê

 

X

 

 

Tốt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

 

Soạn phần đệm Piano trên 04 ca khúc cho kènTrumpet

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Hoạt động ngoại khóa ở bậc Trung cấp HVANH trong giai đoạn 2008-2013 thực trạng và hướng đi trong giai đoạn mới.

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh bậc Trung cấp.

HV âm nhạc Huế

Đàn nhị trong Âm nhạc Thính phòng Huế

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên HVANH

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Tác phẩm “ Giai điệu quê hương” (tác phẩm viết cho dàn Dây)

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Soạn phần đệm Piano 10 ca khúc Việt Nam cho kèn Trompette

 

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Hòa tấu giao hưởng thính phòng - Ca khúc và phần đệm Piano “Tháng 10 biếc xanh” “Về đất mẹ

 

X

 

 

Khá

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

 

Nghiên cứu và giới thiệu các phương pháp sư phạm âm nhạc của Shinichi Suzuki, orff, Kodaly, Montessori, Dalcroze, Doman, trong đào tạo học sinh hệ trung học âm nhạc tại Học viện âm nhạc Huế

 

X

 

 

Đạt

Phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tham khảo

HV âm nhạc Huế

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam”

X

 

 

Viết 05 bài đăng tạp chí 

Xây dựng và ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL qui định qui chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã  

Vụ Thư viện

Dự án TCVN “Thông tin và Tư liệu-Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục”

 

X

 

 

Được các thư viện áp dụng trong công tác định chủ đề và định từ khóa tài liệu 

Vụ Thư viện

Dự án TCVN “Thông tin và tư liệu-Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”

 

X 

 

 

Được các thư viện áp dụng trong công tác  đánh giá hoạt động thư viện 

Vụ Thư viện

Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

X 

 

X 

 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện

- Đã biên soạn tài liệu hướng dẫn

Vụ Thư viện

Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030

X 

 

 

 

- Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan cần thiết, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

- Tiếp tục đề xuất và trình Quốc hội dự án Luật thư viện.

Vụ Thư viện

Dự án Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viên

 

 

X 

 

Hoàn thành việc biên soạn, in ấn và phát hành 6 tên tài liệu tới các thư viện và trung tâm thông tin-thư viện trong cả nước.

  1. Kỹ năng Công tác bạn đọc
  2. Kỹ năng bảo quản vốn tài liệu
  3. Kỹ năng xây dựng thư viện điện tử
  4. Kỹ năng Biên mục mô tả
  5. Phân loại và biên mục

Quản trị nguồn tài nguyên số trong thư viện 

Vụ Thư viện

Đời sống văn hóa người Stiêng ở tỉnh Bình Phước

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn Tp. HCM

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa, thư viện

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Nghệ thuật trang trí chùa Khmer ĐBSCL

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Bạo lực gia đình dưới góc độ tiếp cận văn hóa học

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại các bảo tàng khu vực ĐBSCL

 

Quản lý

đào tạo

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Phát triển nguồn lực thông tin điện tử tại các thư viện ở Tp. HCM và những tỉnh

lân cận

 

Quản lý

đào tạo

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M'Nông ở Tây Nguyên

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Biến đổi của gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TP. HCM

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực

Tây Nam Bộ)

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trong lĩnh vực văn hóa hiện nay

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

 

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa, du lịch 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Môi trường văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp 1 số xã ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau)

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa, du lịch 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

 

Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Quản lý văn hóa tại Tp. HCM hiện nay (nghiên cứu trường hợp karaoke và

vũ trường)

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Tư vấn quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

 

Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa 

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Quy hoạch ngành nghề Karaoke-vũ trường ở

Tp. HCM đến 2030

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học

Đại học VH TP.HCM

Đề án xây dựng website trường Đại học Văn hóa

Tp. HCM

 

Quản lý đào tạo, thông tin

 

 

Website của Nhà trường đang hoạt động

Đại học VH TP.HCM

Khảo sát về kết quả đào tạo sinh viên ngành văn hóa

du lịch

Đánh giá kết quả đào tạo làm nền tảng hoàn thiện chương trình đào tạo

 

 

 

Chương trình đào tạo về Du lịch trong Nhà trường

Đại học VH TP.HCM

Nhân học hình ảnh – câu chuyện nghề vịt nuôi đồng – “Vịt ơi”

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo 

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa,…

Đại học VH TP.HCM

Dự án thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa Nam Bộ- Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

 

 

 

 

Trung tâm đang hoạt động

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng,quản lý và sử dụng Ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần theo học chế tín chỉ của trường Đại Học Văn hóa Tp. HCM

 

Quản lý đào tạo

 

 

Làm cơ sở xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các chuyên ngành đào tạo cụ thể trong Nhà trường

Đại học VH TP.HCM

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020 của trường Đại học Văn hóa

Tp. HCM

Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường

 

 

 

Quy hoạch nhân sự của các phòng, ban, khoa, trung tâm của Nhà trường

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 của trường Đại học Văn hóa

Tp. HCM

Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường

 

 

 

Quy hoạch nhân sự của các phòng, ban, khoa, trung tâm của Nhà trường

Đại học VH TP.HCM

Đề án đào tạo sau đại học của trường Đại học Văn hóa

Tp. HCM

Chính sách đào tạo sau đại học

 

 

 

Nhà trường đang đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Đại học VH TP.HCM

Mối quan hệ giữa bảo tàng và cộng đồng tại các bảo tàng  ở TP. HCM

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa, bảo tàng,… 

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng đề án mở ngành đào tạo Văn hóa và truyền thông của trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

Chính sách đào tạo bậc đại học

 

 

 

Nhà trường đang đào tạo ngành Văn hóa và truyền thông

Đại học VH TP.HCM

Lễ hội cúng lúa mới của người Chơ ro- từ truyền thống đến hiện đại

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa, bảo tàng,… 

Đại học VH TP.HCM

Múa bóng rỗi- nghệ thuật tâm linh và giải trí ở

Nam Bộ

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa, bảo tàng,… 

Đại học VH TP.HCM

Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương-Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

 

Quản lý

hoạt động chuyên môn

 

 

Nâng cao hiệu quả giảng dạy của giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương

Đại học VH TP.HCM

Nâng cấp ấn phẩm Thông tin khoa học của trường Đại học Văn hóa Tp. HCM thành Tạp chí nghiên cứu văn hóa

 

 

Xuất bản

 

Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực

Đại học VH TP.HCM

Nghi lễ hôn nhân của người Rơ măm (qua khảo sát tại xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum)

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa, bảo tàng,… 

Đại học VH TP.HCM

Phương thức mưu sinh của cư dân chợ nổi, nghiên cứu trường hợp chợ nổi Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

Tài liệu tham khảo

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa, bảo tàng,… 

Đại học VH TP.HCM

Đề án đăng ký đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Thư viện thông tin của Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

Chính sách đào tạo sau đại học

 

 

 

Nhà trường đang tuyển sinh cao học ngành Thư viện học

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của trường Đại học Văn hóa Tp. HCM

Chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức trong Nhà trường

 

 

 

Quy hoạch nhân sự của các phòng, ban, khoa, trung tâm của Nhà trường 

Đại học VH TP.HCM

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa tại khu vực Tây Nam Bộ

 

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

 

Làm cơ sở xây dựng đề án xin mở ngành đào tạo bậc cao học chuyên ngành Văn hóa học

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Văn hóa TP. HCM giai đoạn 2010-2015

 

 

 

 

Phục vụ công tác kiệm định chất lượng giáo dục của Nhà trường

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng ngân hàng đề thi tự luận, câu hỏi thi trắc nghiệm kết thúc học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy

 

Quản lý đào tạo

 

 

Bộ ngân hàng đề thi tự luận thi kết thúc học phần khối kiến thức đại cương và Lý luận chính trị.

Đại học VH TP.HCM

Xây dựng ngân hàng đề thi tự luận, câu hỏi thi trắc nghiệm kết thúc học phần chuyên ngành Bảo tàng hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy

 

Quản lý đào tạo

 

 

Bộ ngân  hàng đề thi tự luận thi kết thúc học phần chuyên ngành Bảo tàng 

Đại học VH TP.HCM

Ngôn ngữ trong văn bản quản lý của các sở và UBND các quận, huyện trên địa bàn Tp. HCM

 

 

 

Tài liệu tham khảo 

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học 

Đại học VH TP.HCM

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình CDIO trong đào tạo ngành Bảo tàng học của Khoa di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

 

Quản lý đào tạo

 

Tài liệu tham khảo 

Nghiên cứu ứng dụng vào đào tạo ngành Bảo tàng

Đại học VH TP.HCM

Văn hóa ứng xử trong gia đình nông dân người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long

Giảng dạy các lĩnh vực văn hóa

 

 

Tài liệu tham khảo 

Phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học và học viên cao học 

Đại học VH TP.HCM

Nghiên cứu thực nghiệm về vật liệu và kỹ thuật xây dựng của kiến trúc Chăm tại khu di tích Mỹ Sơn

 

x 

 

 

Đưa ra gi¶i ph¸p kü thuËt b¶o tån, trïng tu c¸c di tÝch kiÕn tróc Ch¨m  

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiªn cøu gi¸ trÞ v¨n hãa nh÷ng ng«i ®Òn ng­êi ViÖt ë vïng ®ång b»ng B¾c Bé

 

x 

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn nh÷ng ng«i ®Òn ng­êi ViÖt ë vïng ®ång b»ng B¾c Bé.  

Viện Bảo tòn Di tích

C«ng t¸c b¶o tån di tÝch ë ViÖt Nam

x

 

 

 

 

Viện Bảo tòn Di tích

B¶o tån vµ ph¸t huy thî nghÒ truyÒn thèng trong b¶o tån di tÝch

x

 

 

 

 

Viện Bảo tòn Di tích

B¶o tån di tÝch vµ mèi quan hÖ víi ph¸t triÓn du lÞch

x

 

 

 

 

Viện Bảo tòn Di tích

Những nhân tố tác động đến sự biến đổi không gian kiến trúc khu phố cổ Hà Nội

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn khu phố cổ Hà Nội. 

Viện Bảo tòn Di tích

Đặc điểm và giá trị không gian kiến trúc cảnh quan truyền thống làng Cựu

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn không gian cảnh quan các làng truyền thống 

Viện Bảo tòn Di tích

Không gian kiến trúc cảnh quan các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh 

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn và phát huy giá trị các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh 

Viện Bảo tòn Di tích

Bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan làng ven sông cận nội đô Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp các làng ven sông Nhuệ)

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan làng ven sông cận nội đô Hà Nội 

Viện Bảo tòn Di tích

Hình thái không gian làng cổ An Truyền ( Phú An – Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn các làng truyền thống ở khu vực miền Trung 

Viện Bảo tòn Di tích

Không gian kiến trúc cảnh quan các nhà thờ công giáo ở đồng bằng Bắc bộ

 

x

 

 

Đề xuất định hướng nghiên cứu bảo tồn các giá trị nhà thờ công giáo trong giai đoạn tiếp theo 

Viện Bảo tòn Di tích

Sưu tầm dụng cụ nghề mộc truyền thống ở đồng bằng Bắc bộ

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn nghề mộc truyền thống phục vụ công tác bảo tồn di tích 

Viện Bảo tòn Di tích

Đình làng Việt ở Quảng Nam – Đà Nẵng

 

x

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn đình làng ở khu vực miền Trung 

Viện Bảo tòn Di tích

Không gian cảnh quan các di tích vùng ven sông Tô Lịch (từ Thanh Liệt đến Yên Sở)

 

x

 

 

 Định hướng bảo tồn các di tích trước tác động của đô thị hóa 

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiên cứu loại trừ và phòng chống các tác nhân gây hại trên bề mặt gỗ di tích bằng công nghệ hóa bảo quản

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản di tích kiến trúc gỗ tại Việt Nam 

Viện Bảo tòn Di tích

Thực nghiệm tu bổ phục hồi di tích để thu thập dữ liệu khoa học phục vụ công tác bảo tồn di tích”

 

x 

 

 

Phục vụ trong đào tạo tu bổ di tích

Viện Bảo tòn Di tích

Thử nghiệm hợp chất chống nấm mốc VBTN07 trên các cấu kiện gỗ

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản di tích kiến trúc gỗ tại Việt Nam

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiên cứu khả năng bảo quản gạch Chăm bằng nhựa thực vật

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản di tích gạch Chăm 

Viện Bảo tòn Di tích

Thử nghiệm hợp chất làm sạch bề mặt gạch, đá di tích

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản gạch, đá di tích  

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiên cứu hợp chất làm sạch bề mặt cấu kiện gỗ di tích

 

 

 

x

Ứng dụng trong làm sạch bề mặt gỗ di tích  

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiên cứu các đặc điểm, tính chất vật liệu đá sử dụng trong di tích

 

 

 

x

Ứng dụng trong tu bổ di tích sử dụng vật liệu đá 

Viện Bảo tòn Di tích

Thực nghiệm làm sạch bề mặt các cấu kiện gỗ tại Gác Khánh – chùa Trăm Gian – Chương Mỹ Hà Nội

 

 

 

x

 

Viện Bảo tòn Di tích

Bảo quản bề mặt bia đá bằng phương pháp hoá học

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản bề mặt bia đá

Viện Bảo tòn Di tích

Loại trừ và phòng chống nấm mốc cho gạch xây di tích bằng sản phẩm nano TiO2

 

 

 

x

Ứng dụng trong bảo quản di tích sử dụng vật liệu gạch 

Viện Bảo tòn Di tích

Thử nghiệm làm sạch bia đá tại chùa Cầu Đơ

 

 

 

x

 

Viện Bảo tòn Di tích

Thử nghiệm bảo quản cấu kiện gỗ bằng hợp chất VMC07

 

 

 

x

 

Viện Bảo tòn Di tích

Tiền tế trong đình làng ở đồng bằng bắc bộ

 

 

 

 

Đề xuất định hướng bảo tồn Tiền tế trong đình làng ở đồng bằng bắc bộ

 

Làm sạch mặt tường di tích có lớp trát ngoài bằng hệ chất hữa cơ

 

 

 

 

Ứng dụng trong bảo quản di tích

Viện Bảo tòn Di tích

Chống tác nhân gây bạc màu gỗ di tích bằng sản phẩm trên cơ sở Silicone

 

 

 

 

Ứng dụng trong bảo quản di tích gỗ

Viện Bảo tòn Di tích

Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh ở Việt Nam

X

X

X

 

Là tài liệu tham khảo phục vụ xây dựng chính sách, hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch, phục vụ đào tạo và giảng dạy tại trường.

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ phát triển du lịch

X

X

X

 

Là tài liệu tham khảo phục vụ xây dựng chính sách, hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch, phục vụ đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao ý thức học tập của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Ứng dụng công cụ Violet để biên soạn bài giảng điện tử trong trường, áp dụng mẫu môn Tin học đại cương

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nâng cao hoạt động thực hành tiếng đối với sinh viên tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng và Lữ hành-Hướng dẫn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp thu hút bạn đọc tại Thư viện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo hướng phát triển năng lực

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu nhu cầu của các doanh nghiệp du lịch đối với sản phẩm đào tạo của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý thuyết tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội hiện nay

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Khảo sát và đánh giá động cơ học tập của học sinh, sinh viên trong trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn lý luận chính trị trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên khoa Quản trị Khách sạn Nhà hàng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Xác định chi phí đào tạo tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nâng cao nhận thức theo định hướng tự chủ tài chính

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo các môn chuyên ngành trong chương trình Tiếng Anh - Quản trị khách sạn, Nhà hàng của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nâng cao Hiệu quả công tác giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu mô hình đào tạo tín chỉ, vận dụng chuyển đổi chương trình đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ ngành Quản trị Khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Xác định giá dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

 

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá năng lực ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo chuẩn đầu ra

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Giải pháp đào tạo môn học nghiệp vụ chế biến món ăn theo module khi thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng Nghe – Nói ngoại ngữ của sinh viên ngành Quản trị Nhà và Dịch vụ ăn uống tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học hiện có của Khoa QT Khách sạn Nhà hàng

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Nghiên cứu một số biến pháp tăng cường đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ chuyên ngành tại Khoa Ngoại ngữ Du lịch

X

X

 

 

Phục vụ quản lý, đào tạo và giảng dạy tại trường. 

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

“Đào tạo nghệ thuật biểu diễn  múa trong đời sống hiện nay”

 

x

X

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Nghệ thuật múa truyền thống Khowme Nam bộ”

 

x

X

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng”

 

X

X

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Rút gọn chương trình các môn học văn hóa hệ phổ thông cơ sở trong đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

X

 

 

Trung bình

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Múa dân gian Thái và việc đào tạo múa ở Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Yếu tố khoa học của múa cổ điển châu Âu trong đào tạo nghệ thuật múa ở Việt Nam.”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“ Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viênáp ứng nhu cầu nâng cáp lên Học viện giai đoạn 2014-2015”

 

x

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam


“ Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức, hoạt động Thư viện Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Phương pháp huấn luyện múa cho trẻ em giai đoạn tiền chuyên nghiệp”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“ Thực trang và giải pháp cho công tác tuyển sinh ở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam hiện nay”

 

X

 

 

Trung bình

Trường CĐ Múa Việt Nam

“ Khảo cứu và tiếp nhận múa cổ đển châu Âu trong đào tạo ngành Biên đạo múa Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“ Xây dựng các biện pháp nâng cao công tác quản lý nếp sống văn hóa cho HSSV ở Ký túc xá Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“ Bảo tồn, phát triển hình thái múa tín ngưỡng trong nghi lễ cấp sắc của người Dao quần trắng ở Yên Sơn – Tuyên Quang”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Phát huy hiệu quả học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các phòng chức năng tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV ngành diễn viên múa tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Phát huy tính năng của đàn Tam thập lục và đàn Tứ trong đệm nhạc phục vụ đào tạo diễn viên múa dân tộc tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

“Dạy học múa dân gian theo hướng tiếp cận năng lực cho ngành diễn viên múa ở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam”

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐ Múa Việt Nam

Giáo trình môn học Kỹ thuật biểu diễn ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh hệ Cao đẳng

 

 

X

 

Tốt, phục vụ giảng dạy ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh, số SV được học: khoảng 200 SV.

Trường ĐH SKĐA TP.HCM

Chương trình đào tạo chuyển đổi tín chỉ ngành Đạo diễn Điện ảnh, Đạo diễn Sân khấu, Quay phim, Diễn viên Kịch - Điện ảnh.

 

X

 

 

Tốt, phục vụ công tác giảng dạy các ngành đào tạo Đạo diễn Điện ảnh, Đạo diễn Sân khấu, Quay phim, Diễn viên Kịch - Điện ảnh.

Trường ĐH SKĐA TP.HCM

Hình tượng người lính trên sân khấu

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghệ sĩ Đinh Bằng Phi – một tài hoa hi hữu

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nhà làm phim tài liệu Thanh An

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nhà làm phim tài liệu Thanh An

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Sự đồng vọng đa chiều trong kịch Lưu Quang Vũ

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghệ thuật chèo hiện đại kế thừa và biến đổi

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Điển có văn học trong chèo cổ

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Hình tượng người lính trên sân khấu

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng từ sau cách mạng tháng tám đến nay

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghệ thuật cải lương kế thừa và biến đổi

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên điện ảnh

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Điện ảnh học lý luận và thực tiễn

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Tổ chức và công nghệ sản xuất phim

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Quay phim điện ảnh và truyền hình

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Đạo diễn âm thanh ánh sáng

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Kỹ thuật âm thanh sân khấu

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Cơ sở lý luận sân khấu học Tập 1,2

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghệ thuật đạo diễn

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nhập môn về phim

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Tuyển tập những bài viết về nghệ thuật múa Việt Nam (tập 1+2)

X

Sách chuyên khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Tổ chức và công nghệ sản xuất phim

X

Sách chuyên khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Đạo diễn âm thanh ánh sáng

X

Giáo trình 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

English for Film & Theatre (2 quyển)

X

Giáo trình 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghệ thuật diễn viên kịch – điện ảnh

X

Giáo trình 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Đinh hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách  con người Việt Nam

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Năng khiếu tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên điện ảnh

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Tiếp thu giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình VN

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Những người tự đục đá kê cao quê hương

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Cây nước mắt (tiểu thuyết)

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Tuyển tập lý luận phê bình văn học 1945 - 2015

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghiên cứu xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch HCM đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 - 1941

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Phẩm chất phụ nữ VN – truyền thống và hiện đại

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng

X

Sách tham khảo

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

GS- NSND Trần Bảng bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – những chặng đường phát triển

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Nghiệm 5, 8

X

Sách tham khảo 

X

 

 

Trường Đại học SKĐA Hà Nội

Hàng năm xuất bản 2 cuốn Thông báo khoa học

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Xuất bản sách Thuyền truyền thống Việt Nam năm 2015

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Xuất bản sách Trống đồng Việt Nam-giá trị lịch sử và nghệ thuật 2015

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Kỷ yếu hội thảo Văn hóa Đông Sơn-90 năm phát hiện và nghiên cứu 2014

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Xuất bản sách Di tích Bãi Cọi (Hà Tĩnh, Việt Nam) năm 2012

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Trang sức cổ Việt Nam

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Báu vật hoàng cung

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Báu vật khảo cổ học Việt  Nam

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Rồng trên cổ vật

 

 

x

 

Tốt

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về Lễ hội dân gian

 

X

 

 

            Tốt      

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu xây dựng chương trình khung bồi dưỡng cán bộ văn hóa - thông tin cấp huyện.

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Xây dựng chương trình khung bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp Sở Ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo ngoại ngữ tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp độ A và B cho cán bộ, công chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Chương trình khung đào tạo Tiếng Anh cho cán bộ, công chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu đề xuất xây dựng Đề án thành lập Học viện quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin tư liệu trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu xây dựng giải pháp an toàn thông tin trên hệ thống mạng máy tính của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu xây dựng mô hình Khoa Lý luận cơ bản giai đoạn 2015 - 2020

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Nghiên cứu xây dựng mô hình Khoa Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Tập tài liệu cấp xã dùng bồi dưỡng cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã khu vực miền núi

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Tập tài liệu cấp xã dùng bồi dưỡng cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã khu vực đồng bằng

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Tập tài liệu Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa - Xã hội phường, thị trấn

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của ngành” thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 

X

X

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Kỷ yếu: Xác định nội dung, chương trình tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa-xã hội cấp xã giai đoạn 2010-2020

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Kỷ yếu: Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Kỷ yếu: Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Kỷ yếu: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về Lễ hội dân gian

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Xuất bản 40 số Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ năm 2010 - 2014 có 06 số/năm; năm 2015 có 04 số/01 năm; năm 2016 có 06 số/năm)

 

X

 

 

Tốt

Trường CBQL VHTTDL

Ứng dụng phần mềm Excel vào quản lí chế độ làm việc của giảng viên trường CĐ VHNT VB

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐVHNT Việt Bắc

Quản lí tài sản công tại trường CĐ VHNT Việt Bắc

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐVHNT Việt Bắc

Ứng dụng phần mềm Excel vào quản lí giờ của giảng viên và điểm của học sinh THPT trường CĐ VHNT VB

 

X

 

 

Tốt

Trường CĐVHNT Việt Bắc

Giải pháp phát triển kinh tế TDTT ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Mã số KX.01.05/11-15.

x

 

 

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nghiên cứu sự biến đổi các chỉ số y – sinh học trong những dạng hoạt động thể lực khác nhau.

 

x

x

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện sức mạnh trên các hệ thống máy tập.

 

x

 

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả năng hồi phục của VĐV trình độ cao sau lượng vận động thể lực.

 

x

 

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Kiểm chứng khoa học nội dung giảng dạy và các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cử nhân Thể dục thể thao ngành GDTC và HLTT

 

x

x

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh  phía Bắc. 

 

x

x

 

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nghiên cứu diễn biến sự phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

x

x

x

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nâng cao hiệu quả hoạt động của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

 

x

 

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Xây dựng chương trình TDTT ngoại khóa cho học sinhb phổ thông các tỉnh miền Bắc Việt Nam

 

x

x

 

Tốt

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động thư viện cấp huyện

 

X

 

 

Tốt

– Thông qua nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của các thư viện cấp huyện trong cả nước để tìm ra những nguyên nhân chính dẫn tới hoạt động hiệu quả chưa cao của thư viện cấp huyện. Góp phần đề xuất các giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thư viện đã tin học hoá thuộc hệ thống thư viện cấp huyện.

- Phát triển và chạy thử phần mềm quản lý thư viện cấp huyện, đáp ứng các yêu cầu của một phần mềm quản lý thư viện trong các khâu hoạt động như: bổ sung tài liệu, xuất nhập dữ liệu theo chuẩn MARC21, tổ chức quản lý kho theo yêu cầu thư viện, quản lý bạn đọc.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hoàn thiện mô hình thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương

 

X

 

 

Tốt

– Góp phần đề xuất các giải pháp cụ thể và đưa ra mô hình thư viện số có tính  khả thi đối với Thư viện Quốc gia và thư viện thành phố trực thuộc trung ương trong điều kiện hội nhập với ngành thư viện thế giới cũng như yêu cầu cấp thiết về quản lí tài liệu số.

- Là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở đào tạo ngành thư viện -  thông tin, các nhà nghiên cứu thư viện và các công ty phát triển phần mềm thư viện số.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

X

X

 

 

Tốt

– Giúp nâng cao kiến thức, trách nhiệm, ý thức của lãnh đạo, nhân viên và người sử dụng thư viện với việc thực thi quyền tác giả (QTG), quyền liên quan (QLQ) trong hoạt động thông tin thư viện;

- Giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách và hoàn thiện pháp luật về QTG, QLQ, góp phần thuchs đẩy thực thi QTG, QLQ đặc biệt trong TV, cơ quan thông tin.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam

X

X

 

 

Tốt

– Đề tài giúp các nhà hoạch định chính sách, các thư viện Việt Nam có những cơ sở khoa học nhằm xây dựng và quản lý thư viện hiệu quả, là tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo ngành thư viện thông tin, và các nhà nghiên cứu thư viện.

- Thông qua đánh giá thực trạng tổ chức quản lý và phương thức hoạt động của thư viện Việt Nam từ trước đến nay, bao gồm quản lý từ cấp độ Nhà nước, địa phương, ngành tới từng thư viện thuộc các loại hình thư viện cơ bản, đề tài đã đề xuất mô hình tổ chức quản lý thư viện, đổi mới hình thức hoạt động của thư viện Việt Nam nhằm đáp ứng và thích nghi với tình hình phát triển công nghệ thông tin ở nước ta hiện nay.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Giải pháp xây dựng môi trường đọc thân thiện tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

X

 

 

Tốt

– Giúp đề xuất, áp dụng một số giải pháp cụ thể trong việc xây dựng nội dung các chuẩn mực về môi trường đọc thân thiện, đạo đức nghề nghiệp trong công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Nghiên cứu quy tắc mô tả “Resource Description and Access (RDA) và phương hướng áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

X

 

 

Tốt

– Giúp đề xuất giải pháp áp dụng quy tắc biên mục phù hợp với tiêu chuẩn biên mục hiện đại tại Thư viện Quốc gia thông qua việc nghiên cứu, tìm ra điểm tương đồng và khác biệt giữa qui tắc biên mục hiện tại dựa trên “Tài liệu mô tả ấn phẩm” và RDA, những khó khăn và thuận lợi khi chuyển đổi qui tắc mô tả.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tăng cường đáp ứng nhu cầu thông tin trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật cho cán bộ lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

X

 

 

Tốt

– Giúp xác định những nhu cầu tin cơ bản, cách thức sử dụng thông tin của các cán bộ lãnh đạo hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của Thư viện Quốc gia. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ thoả mãn nhu cầu thông tin cho nhóm đối tượng trên gồm: tăng cường nguồn lực thông tin về văn hoá nghệ thuật, tạo lập một số CSDL chuyên sâu về văn hoá nghệ thuật, nâng cấp các dịch vụ hiện có, cải tiến tổ chức và xây dựng đội ngu người làm thông tin văn hoá nghệ thuật tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hoàn thiện và phát triển dịch vụ thông tin tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

X

 

 

Tốt

– Trên cơ sở khảo sát, đánh giá chất lượng của các nhóm dịch vụ thông tin hiện có tại Thư viện quốc gia: nhóm dịch vụ tra cứu thông tin, nhóm dịch vụ tư vấn thông tin và nhóm dịch vụ cung cấp, trao đổi thông tin, đề tài đã góp phần đề xuất các biện pháp thực tế, hiệu quả nhằm hoàn thiện các dịch vụ thông tin hiện có và phát triển một số dịch vụ thông tin mới phù hợp với thực tế phát triển của thư viện như: dịch vụ biên tập thông tin, phổ biến thông tin có chọn lọc, dịch vụ thông tin cho sự kiện, dịch vụ chỉ dẫn người dùng tin tới các nguồn tin ngoài thư viện.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Vai trò và yêu cầu của triển lãm tư liệu trong giới thiệu, quảng bá nguồn lực thông tin tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

X

 

 

Tốt

– Trên cơ sở nghiên cứu các hoạt động triển lãm sách, tư liệu tại thư viện, đề tài đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của triển lãm tư liệu trong hoạt động thư viện và đề xuất những giải pháp giúp các thư viện xây dựng 1 triển lãm hiệu quả, đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng cần thiết, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của thư viện.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Nâng cao hiệu quả thu thập tài liệu Việt Nam và về

Việt Nam tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

X

X

 

 

Tốt

– Giúp thư viện áp dụng những đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, bổ sung tài liệu Việt Nam, tài liệu về Việt Nam tại Thư viện Quốc gia phù hợp và chất lượng hơn.

- Giúp góp phần xây dựng, hoàn thiện chính sách thu thập tài liệu tại TVQG nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu người dùng tin và xây dựng được nguồn tài liệu có giá trị cả về số lượng cũng như chất lượng cho thư viện.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam

X

X

 

 

Tốt

- Góp phần hoàn thiện về phương pháp luận khi xây dựng Chính sách phát triển NLTT cho thư viện.

- Đặc biệt, dựa trên cơ sở phân tích thực trạng đối tượng, nhu cầu tin, NLTT của TVQG cũng như các giải pháp đề xuất, đơn vị có thể tham khảo để hoàn thiện Chính sách phát triển NLTT, làm kim chỉ nam cho hoạt động bổ sung, thu thập tài liệu của thư viện một cách hiệu quả và phù hợp hơn.

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

 “Nghiên cứu những căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam”

 

X

 

 

 

Năm 2015, Trường đã thành lập Khoa Gia đình và Công tác xã hội

Giải nghĩa minh văn trên hiện vật gốm sứ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 4/2012

 

X

 

Tài liệu tham khảo 

Bổ sung, đính chính thông tin cho Sưu tập hiện vật

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Giáo dục mỹ thuật thông qua di sản

 

X

 

Tài liệu tham khảo

Sử dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong hoạt động giáo dục nghệ thuật và di sản trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản đinh làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nghiên cứu mỹ thuật – Nhìn từ góc độ đào tạo ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

 

X

 

Tài liệu tham khảo

Sử dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy môn Lý luận mỹ thuật tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Mỹ thuật Hậu Đổi mới trong mối liên hệ với những vấn đề xã hội Việt Nam đương đại

 

X

 

Tài liệu tham khảo

Sử dụng trong giảng dạy môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nghiên cứu phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam

 

X

 

Tài liệu tham khảo

Sử dụng trong giảng dạy môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật

 

X

 

Tài liệu tham khảo

Sử dụng trong giảng dạy Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế 

X

X

 

 

 

Cục Di sản

Nghiên cứu bảo tồn hệ thống tượng tròn trong di tích kiến trúc truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ

X

X

 

 

 

Cục Di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

X

X

 

 

 

Cục Di sản

Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật ngữ và Định nghĩa

X

X

 

 

 

Cục Di sản