Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Sân khấu Chèo

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>