Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng marketing điện tử (e-marketing) trong quảng bá, xúc tiến du lịch
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Tổng Cục Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Lê Tuấn Anh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài:

- Làm rõ được cơ sở lý luận về marketing, marketing điện tử (e-marketing), sự giống và khác nhau giữa marketing truyền thống và marketing điện tử...

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng marketing điện tử trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Dự báo được xu hướng phát triển marketing điện tử trong du lịch. Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Phân tích, đánh giá được thực trạng (ở các cấp độ: quốc gia và địa phương…) và khả năng khai thác, ứng dụng marketing điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam.

- Đề xuất được các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng marketing điện tử trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch.

- Xây dựng được phần mềm demo ứng dụng marketing điện tử du lịch.

 

Nội dung

Các nội dung chính:

- Một số vấn đề lý luận về marketing, quảng bá xúc tiến du lịch, marketing điện tử: Khái niệm, vai trò, ý nghĩa, nội dung, hình thức, ứng dụng... Một số vấn đề chung về marketing điện tử trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Xu hướng, kinh nghiệm ứng dụng marketing điện tử trong xúc tiến quảng bá du lịch trên thế giới và tác động, bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng ứng dụng marketing điện tử trong các hoạt động xúc tiến du lịch ở Việt Nam: Những mặt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Triển vọng, khả năng ứng dụng marketing điện tử trong các hoạt động xúc tiến du lịch ở Việt Nam.

- Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng marketing điện tử trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam đối với 02 đối tượng chính: Cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch.

- Xây dựng phần mềm thử nghiệm (demo) ứng dụng marketing điện tử.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha