Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu nhu cầu về thông tin du lịch để xây dựng một số ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam xây dựng ấn phẩm thử nghiệm du lịch Hà Nội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Tổng Cục Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Phan Thị Thái Hà
Ngày bắt đầu 03/2009
Ngày kết thúc 03/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải