Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Hà Văn Siêu
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Cơ sở lý luận về du lịch có trách nhiệm: khái niệm, mối quan hệ, lợi ích, ứng xử giữa các bên tham gia hoạt động du lịch…

- Kinh nghiệm cụ thể của một số điểm đến du lịch trên thế giới và ở Việt Nam: chính sách, tổ chức quản lý, kiểm soát, cơ chế điều tiết, đánh giá…

- Thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam qua khảo sát thực tế: hoạt động từ phía cung, hoạt động từ phía cầu, vai trò, trách nhiệm, mức độ tham gia của các bên.

- Giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch có trách nhiệm.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 Ts. Đỗ Thị Thanh Hoa
2 TS. Đỗ Cẩm Thơ
3 ThS. Đào Duy Tuấn
4 CN. Nguyễn Hoàng Mai
5 PGS.TS. Trương Quốc Bình
6 ThS. Nguyễn Thanh Bình
7 TS. Lê Tuấn Anh
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải