Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Thể dục thể thao

  • : BO21210
  • : Lê Hồng Sơn
  • : Thể dục thể thao
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng
  • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>