Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

 • : BO10146
 • : Vi Văn Biên
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO10148
 • : Ma Ngọc Dung
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO19841
 • : Ma Ngọc Dung
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO19739
 • : Hà Thị Nự
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1996
Trang 2/2 <12>