Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Thông tin, Thư viện

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2013 - 12/2014
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2006 - 12/2008
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2003 - 12/2005
Trang 1/1 <1>