Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Rối nước trong thời kỳ hội nhập
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Múa Rối Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Ngô Thị Thanh Thủy
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật rối nước chuyên nghiệp, các phường rối nước địa phương hiện nay, từ đó đề xuất những mô hình, cách thức hoạt động, những giải pháp mang tính định hướng, đào tạo đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên… kế nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật rối nước tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Nội dung

- Làm rõ cơ sở lý luận, vai trò của nghệ thuật rối nước trong đời sống văn hóa Việt Nam xưa và nay - trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa.

-Nghiên cứu thực trạng hoạt động biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật rối nước chuyên nghiệp và các phường rối nước nghiệp dư, thực trạng bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước hiện nay.

- Nghiên cứu về chủ trương, chính sách văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập, toàn càu hóa.

- Nghiên cứu về bản chất của hội nhập, toàn cầu hóa và tác động của nó đến văn hóa nghệ thuật nói chung, nghệ thuật rối nước nói riêng

- Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa đất nước.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

Về mặt lý luận

 Đề tài góp phần hoạch định chính sách bảo tồn, phát triển nghệ thuật rối nước bền vững.

 Về mặt thực tiễn

Những giải pháp mà đề tài đưa ra như xã hội hóa hoạt động biểu diễn rối nước, giao lưu - hội nhập, đào tạo nguồn nhân lực kế nghiệp, mở lớp đào tạo gắn với văn hóa du lịch là những mô hình phát triển nghệ thuật rối nước nước phù hợp, khả thi trong điều kiện thực tiễn của đất nước hiện nay, góp phần phổ biến, nhân rộng, để nghệ thuật rối nước có thể hòa vào dòng chảy văn hóa hôm nay. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng lamg tài liệu tham khảo cho các đơn vị có đào tạo nghệ thuật rối nước, học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật và những ai quan tâm tìm hiểu nghệ thuật rối nước Việt Nam.

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án NCKH cùng đơn vị thực hiện