Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc Thổ trong hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Lê Mai Oanh
Ngày bắt đầu 01/2017
Ngày kết thúc 12/2018

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

1. Hệ thống hóa và tư liệu hóa sưu tập hiện vật của cộng đồng dân tộc Thổ.

2. Đổi mới công tác trưng bày, giới thiệu về văn hóa dân tộc Thổ phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

3. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tộc người Thổ.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện bức tranh toàn cảnh về Văn hoá dân tộc Thổ

- Xác định thực trạng những yếu tố văn hoá truyền thống và văn hoá đương đại làm nên bản sắc văn hoá tộc người (về đời sống kinh tế, phong tục tập quán, đời sống tinh thần, ngôn ngữ, tri thức mang bản sắc tộc người... đồng thời tìm ra những yếu tố giao thoa văn hoá trong quá trình cộng cư và xu hướng phát triển trong tương lai.

- Tư liệu hóa:  Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, phục vụ trưng bày, bảo quản, giáo dục, tư liệu hóa, cụ thể: đề xuất sưu tầm hiện vật, các câu chuyện liên quan đến tài liệu, hiện vật, bổ xung thông tin hiện vật còn thiếu trong kho cơ sở, xây dựng hoàn thiện các sưu tập hiện vật văn hoá dân tộc Thổ, chỉnh lý, bổ sung hiện vật cho các tổ hợp trưng bày về tộc người Thổ trong hệ thống trưng bày cố định.

- Đề xuất, tổ chức và phục dựng lại các nghi lễ tích cực mang tính giáo dục và các chương trình giáo dục, trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Góp phần vào việc nâng cao nhận thức tự bảo tồn tại chỗ những giá trị văn hóa bản sắc của chính cư dân Thổ.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha