Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa Ơ Đu trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Lê Mai Oanh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khảo sát, đánh giá di sản văn hóa truyền thống tộc người Ơ Đu

- Xác định những yếu tố văn hóa đang biến đổi (tích cực, tiêu cực), các xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay.

- Từ những kết quả nghiên cứu và luận cứ khoa học về quá trình hội nhập và biến đổi văn hóa, đề ra các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tộc người Ơ Đu với việc tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hoá của thời đại. 

-Nghiên cứu, hệ thống hoá nguồn tư liệu thực tiễn, khắc hoạ bức tranh toàn cảnh về Văn hoá dân tộc Ơ Đu. Truyền tải di sản văn hóa của dân tộc Ơ Đu đến với công chúng tham quan tới Bảo tàng bằng các hoạt động thực tiễn tại Bảo tàng.

- Nghiên cứu, tiếp cận, dưới góc độ văn hóa, di sản văn hóa, để phát huy tại Bảo tàng. C- Nghiên cứu, tiếp cận, dưới góc độ văn hóa, di sản văn hóa, để phát huy tại Bảo tàng. Cách tiếp cận mang tinh chất tổng quát và trường hợp cụ thể, tiến hành nghiên cứu sâu các bản tập trung người Ơ Đu: bản Kim Hòa, Xốp Pột, xã Kim Đa, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Qua nghiên cứu, phân tích lý giải, xác định rõ những yếu tố văn hoá truyền thống và văn hoá đương đại làm nên bản sắc văn hoá tộc người (về đời sống kinh tế, phong tục tập quán, đời sống tinh thần, ngôn ngữ, tri thức mang bản sắc tộc người... đồng thời tìm ra những yếu tố giao thoa văn hoá trong quá trình cộng cư và xu hướng phát triển trong tương lai.

- Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, phục vụ trưng bày, bảo quản, giáo dục, tư liệu hóa, cụ thể: đề xuất sưu tầm hiện vật, các câu chuyện liên quan đến tài liệu, hiện vật, bổ xung thông tin hiện vật còn thiếu trong kho cơ sở, xây dựng hoàn thiện các sưu tập hiện vật văn hoá dân tộc Ơ Đu, chỉnh lý, bổ sung hiện vật cho các tổ hợp trưng bày về tộc người Ơ Đu trong hệ thống trưng bày cố định.

- Đề xuất, tổ chức và phục dựng lại các nghi lễ tích cực mang tính giáo dục và các chương trình giáo dục, trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Góp phần vào việc nâng cao nhận thức tự bảo tồn tại chỗ những giá trị văn hóa bản sắc của chính cư dân Ơ Đu.

Nội dung

Chương 1: Khái quát văn hoá Ơ Đu

          Chương 2: Văn hoá vật thể của người Ơ Đu qua photovoice

          Chương 3: Văn hoá phi vật thể của người Ơ Đu qua photovoice

          Chương 4: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Ơ Đu trong hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha