Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hôn nhân và gia đình tộc người Kh'mer đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Văn phòng Bộ
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Hùng Khu
Ngày bắt đầu 01/2004
Ngày kết thúc 12/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Tập trung chủ yếu vào phong tục hôn nhân và gia đình, vì đó là biểu hiện rõ nhất, sâu sắc nhất, ổn định và tập trung nhất về văn hóa của mỗi tộc người; phong tục hôn nhân của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long có thể xem như là một lễ hội quan trọng trong vòng đời của một con người.

- Trên cơ sở khắc họa về hôn nhân và gia đình truyền thống của tộc người Khmer, phân tích sự tác động, biến đổi của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đề tài cũng đưa ra những kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa tộc người Khmer đồng bằng sông Cửu Long trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha