Tài liệu Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

Hội nghị - Hội thảo Tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tài liệu Hội nghị - Hội thảo mời đại biểu tải và nghiên cứu tại file đính kèm.