Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản  Trích yếu nội dung  Ngày ban hành  Loại công văn  Tải về
21 2457/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016-2017 19/06/2015 Công văn đi
22 Số 2040/BVHTTDL-KHCNMT Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 25/05/2015 Công văn đi
23 Số1932/BVHTTDL-KHCNMT Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực KHCN 14/05/2015 Công văn đi
24 Số 1858/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đăng ký, rà soát nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2015, 2016 11/05/2015 Công văn đi
25 1534/BVHTTDL-KHCNMT Thông báo tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 2016-2017 21/04/2015 Công văn đi
26 Số 1377/BVHTTDL-KHCNMT V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” 10/04/2015 Công văn đi
27 Số 1302/BVHTTDL-KHCNMT Lập Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 06/04/2015 Công văn đi
28 Số 134/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016-2017 15/01/2015 Công văn đi
29 Số 4316/BVHTTDL-KHCNMT Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 27/11/2014 Công văn đi
30 1933/BVHTTDL-KHCNMT Về việc thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2015-2016 16/06/2014 Công văn đi
31 1826/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu KHCN cấp Bộ lĩnh vực Văn hóa thực hiện năm 2015-2016 13/06/2014 Công văn đi
32 1828/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016 13/06/2014 Công văn đi
33 1694/BVHTTDL-KHCNMT Thực hiện kế hoạch 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2014 Công văn đi
34 1478/BVHTTDL-KHCNMT Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam" 13/05/2014 Công văn đi
35 1391/TB-BVHTTDL Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 05/05/2014 Công văn đi
36 1234/BVHTTDL-KHCNMT Xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2015-2016 18/04/2014 Công văn đi
37 1169 /QĐ-BVHTTDL Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong năm 2015 - 2016 18/04/2014 Công văn đi
38 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 15/04/2014 Công văn đến
39 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 15/03/2014 Công văn đến
40 100/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016 14/01/2014 Công văn đi
Trang 2/3 <123>