Dữ liệu khoa học và công nghệ

12:00 | 16/08/2018
Tóm tắt kết quả nghiên cứu của các đề tài KHCN cấp Bộ đã được nghiệm thu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12:00 | 05/01/2018
Năm 2017, Vụ KHCNMT đã thu thập số liệu thống kê về khoa học và công nghệ trong đó tập trung 06 nhóm số liệu chính: 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2. Sản phẩm khoa học xuất bản 3. Nhân lực khoa học và công nghệ 4. Danh mục giải thưởng 5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học
12:00 | 03/01/2018
Giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (ví dụ: giải thưởng của bộ/ngành/địa phương, giải thưởng của cơ quan/tổ chức...)
12:00 | 03/01/2018
Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc triển khai, sử dụng kết quả nghiên cứu của các tổ chức được giao quyền sử dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
09:00 | 31/12/2017
Danh mục gồm các nhiệm vụ KH&CN do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định hoặc Bộ, ngành, địa phương khác phê duyệt thực hiện.
12:00 | 31/12/2017
Sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ là các công trình đã được xuất bản ở trong và ngoài nước trên các tạp chí và dưới dạng kỷ yếu, bản tin khoa học, sách tham khảo, giáo trình của tác giả/nhóm tác giả
12:00 | 31/12/2017
Sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ là các công trình đã được xuất bản ở trong và ngoài nước trên các tạp chí và dưới dạng kỷ yếu, bản tin khoa học, sách tham khảo, giáo trình và đạt một trong tác giả/nhóm tác giả chủ yếu của 03 cơ sơ đào tạo đại học về TDTT, Viện Khoa học TDTT.
12:00 | 31/12/2017
Sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ là các công trình đã được xuất bản ở trong và ngoài nước trên các tạp chí và dưới dạng kỷ yếu, bản tin khoa học, sách tham khảo, giáo trình và đạt một trong tác giả/nhóm tác giả
12:00 | 31/12/2017
Người có chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ bao gồm chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ; người có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư; học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa học; Công chức, viên chức và người lao động có năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ được đơn vị xác nhận;
12:00 | 31/12/2017
Đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia gồm đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia, đề tài độc lập cấp quốc gia hoặc nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư – Do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quyết định thực hiện hoặc duyệt danh mục
Trang 1/2 <12>