Xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của 4 Viện nghiên cứu năm 2021

Ngày /6/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của 4 Viện Nghiên cứu thuộc Bộ

Thực hiện quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên của 4 Viện nghiên cứu thuộc Bộ gồm: Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích; Viện Khoa học thể dục Thể thao; Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

Hội đồng đã xem xét, phân tích danh mục sơ bộ đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của 4 Viện theo những tiêu chí xác định nhiệm vụ đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng Viện.

Hội đồng thảo luận và thống nhất thông các nhiệm vụ đưa vào thực hiện, đề xuất bổ sung nhiệm vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Viện, đồng thời đề nghị chỉnh sửa một số đề xuất cho phù hợp.

Một số hình ảnh Họp Hội đồng