Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 25/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1600/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo Công văn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020 như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2018

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường, trong đó nêu cụ thể nhiệm vụ, kinh phí đã bố trí thực hiện; kết quả, sản phẩm của các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong năm 2018 (Phụ lục 1).

- Phân tích, đánh giá những mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019

- Tình hình triển khai nhiệm vụ môi trường, trong đó nêu cụ thể nội dung, kết quả, sản phẩm và số kinh phí dự kiến giải ngân tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 (Phụ lục 1).

- Dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2019.

- Phân tích, đánh giá những mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.

- Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018, cần khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ của năm 2019 và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức đánh giá nghiệm thu trong Quý III năm 2019.

2. Đề xuất kế hoạch nhiệm vụ môi trường năm 2020

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đưa vào triển khai trong năm 2020, (Phụ lục 2) trên cơ sở các nội dung sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, chú trọng tới các khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội trọng điểm, các địa điểm tổ chức hoạt động thể thao có đông người tham gia.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

3. Yêu cầu

- Đối với các đề xuất nhiệm vụ môi trường năm 2020 phải có Thuyết minh đề cương gửi kèm (Phụ lục 3), sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và theo biểu mẫu hướng dẫn ở các phụ lục kèm theo (sử dụng phông chữ Time New Roman, phụ lục trên Excel).

- Dự toán chi tiết được lập tuân thủ các thủ tục, quy định nêu trong Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

4. Tiến độ thực hiện

- Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ môi trường năm 2020: trước ngày 22 tháng 5 năm 2019;

- Thời hạn nộp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2018 và kế hoạch năm 2019: trước ngày 10 tháng 6 năm 2019.

- Nơi nhận: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. File điện tử hồ sơ đề xuất nhiệm vụ và báo cáo gửi về địa chỉ Email: huongg.trann@gmail.com.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 043.9449713 hoặc: 0912.906585 (đ/c Hương).

Phòng Quản lý Bảo vệ Môi trường