Hội thảo khoa học quốc gia: “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Để tham vấn ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạt động văn hóa về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, sáng ngày 09-01-2015,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

ồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Đường, Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân dân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cùng các đại biểu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các cơ quan Trung ương.

   

   PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện, phát biểu chào mừng Hội thảo

Phát biểu khai mạc và chào mừng Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò cùa văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đồng chí, văn hóa là một lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội; cùng với phát triển, văn hóa đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, việc nhận diện về vai trò của văn hóa trong phát triển ngày càng được hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ trong chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa đã được nâng lên một tầm cao mới, Đảng ta xác định, văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển, là nền tảng của tinh thần xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu còn không ít vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa: thành tựu trong phát triển văn hóa chưa tương xứng với thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, chưa tác động tới xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo là cấp thiết, nhằm tìm ra giải pháp phát huy thành tựu và khắc phục những yếu kém trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


    Đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày Báo cáo đề dẫn

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hồ Anh Tuấn khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết số 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa, con người Việt Nam, đồng chí đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33 về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và những vấn đề then chốt hiện nay như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng con người phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vấn đề văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế; xây dựng thị trường văn hóa,… Đồng thời, đưa ra các ý kiến góp bàn về việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW thành luật pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước biến chuyển mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới. 


GS,TS Đinh Xuân Dũng, Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận "Để đưa Nghị quyết 33 về văn hóa vào đời sống"

Tiếp cận dưới góc độ xây dựng văn hóa trong chính trị ở Việt Nam, trong tham luận gửi tới Hội thảo của GS,TS Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 05 giải pháp nhằm xây dựng văn hóa trong chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI. Trong đó, theo Giáo sư, cần gắn chặt văn hóa với con người, xây dựng và phát triển văn hóa để xây dựng con người Việt Nam theo các đặc trưng văn hóa và các giá trị của con người, của nhân cách. Muốn xây dựng văn hóa trong chính trị, phải chú trọng xây dựng con người, hoàn thiện nhân cách trong hoạt động chính trị, từ những công dân của nhà nước pháp quyền đến cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ được giao trọng trách ở các cấp, các ngành. 

Trên cơ sở dự báo xu thế, nhiệm vụ của văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế, PGS,TS Phạm Duy Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một quá trình vừa đấu tranh, vừa hợp tác; vừa tiếp thu giá trị tinh hoa của dân tộc và văn hóa của thời đại; vừa loại bỏ những giá trị tiêu cực do tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đưa lại; vừa loại bỏ những yếu tố bảo thủ, lạc hậu của văn hóa dân tộc để vươn lên cập nhật với trình độ chung của khu vực và quốc tế. Trong quá trình này, đòi hỏi phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nêu cao vai trò và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, kết hợp sức mạnh nội sinh của văn hóa dân tộc với sức mạnh ngoại sinh của văn hóa thế giới, đẩy mạnh hoạt động văn hóa đối ngoại, nâng cao “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam trong giao lưu và hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp thiết đặt ra để phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.Với tham luận “Để đưa Nghị quyết 33 về văn hóa vào đời sống”, theo GS,TS Đinh Xuân Dũng, Hội đồng Lý luận Trung ương, cần tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho ba lĩnh vực quan trọng tạo nên diện mạo của văn hóa Việt Nam đương đại đó là đời sống văn hóa của toàn xã hội, những sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đỉnh cao và những công trình văn hóa tiêu biểu, xứng đáng với giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa; cần coi trọng đổi mới thực sự tư duy lý luận về văn hóa; đảm bảo định hướng chính trị đi đôi với vận dụng đúng đắn những đặc trưng của công tác văn hóa trong quản lý vĩ mô và vi mô.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 GS,TS.NGND - Trần Văn Bính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận "Xây dựng văn hóa trong Đảng - bài học lớn Bác để lại cho chúng ta" 

 

TSKH- Phạm Đỗ Nhật Tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận Xây dựng tầm nhìn văn hóa trong đổi mới giáo dục"

Đánh giá cao những tham luận của các đại biểu tại Hội thảo, đồng chí Phùng Hưu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng những ý kiến trên rất sinh động, sát hợp vấn đề, mục tiêu, lộ trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những ý kiến góp bàn về việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW thành luật pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu, tổng hợp để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn. 
Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

http://www.npa.org.vn/