Khảo sát đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 22/6/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2311/BVHTTDL-KHCNMT về việc gửi Phiếu khảo sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì xây dựng “Quy tắc ứng xử về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin gửi tới các đơn vị Phiếu khảo sát để đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử về bảo vệ môi
trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sát với thực tế.
Rất mong các đơn vị nghiên cứu và trả lời đầy đủ chi tiết mẫu Phiếu (được gửi kèm theo Công văn này) và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
trước ngày 10 tháng 7 năm 2020. Mẫu Phiếu khảo sát cũng được đăng tải trên Trang tin điện tử của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.khcnmt-bvhttdl.vn, đơn vị có thể tải về, trả lời bản mềm Phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ Email: xuancinet@yahoo.com.