Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch”

Sáng ngày 17/10/2019, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, do TS. Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch (Ủy quyền cho TS. Hà Văn Siêu, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp).

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương trình bày báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch”

Qua đó, Đề tài nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả triển khai Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch năm 2017 thành những nhiệm vụ, làm rõ những cơ sở lí luận, thực tiễn về văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch. Nhận diện được thực trạng biểu hiện văn hóa ứng xử của khách du lịch và cộng đồng dân cư (tại điểm đến du lịch) trong mối quan hệ với các chủ thể khác khi tham gia hoạt động du lịch. Đề xuất được một số giải pháp khả thi về nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, đồng thời đưa ra các giải pháp bổ sung, hoàn thiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 2017 nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trên thực tế. Xác định mục tiêu nghiên cứu thực trạng văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch của khách du lịch, cộng đồng dân cư (tại điểm đến du lịch) trong mối qua hệ với các chủ thể tham gia khác. Đánh giá hiệu quả triển khai Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch của Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Hà Văn Siêu, Tổng cục du lịch – Phó chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: