Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 lĩnh vực Văn hóa

Ngày 23/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Văn hóa. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 gồm 4 lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch và Thư viện.

Hội đồng lĩnh vực Văn hóa có TS. Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch, các Ủy viên gồm: TS. Nguyễn Thế Hùng, ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung, ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên, ThS. Phạm Phương Thảo, ThS. Ngô Ngọc Hà.

TS.  Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp

Lĩnh vực Văn hóa có 04 Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN, gồm:

1. "Mỹ thuật - thuật ngữ và định nghĩa: do Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì

2. Văn hóa dân tộc - Thuật ngữ và định nghĩa" do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ trì

3. "Kho hiện vật bảo tàng - Yêu cầu kỹ thuật", do Cục Di sản Văn hóa là đơn vị chủ trì

4. "Khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích kiến trúc-nghệ thuật" do Viện Bảo tồn di tích là đơn vị chủ trì

 

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng


Đại diện các đơn vị trình bày Thuyết minh dự án

Sau khi nghe các đại diện đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh Dự án, Hội đồng đã họp và đánh giá nội dung, phương pháp và kết quả dự kiến của dự án. Hội đồng đã bỏ phiếu và kiến nghị các dự án được đưa vào thực hiện năm 2019-2020. Kết quả của Hội đồng được lập thành biên bản và kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Đình Lâm