Công bố Chương trình hành động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Nghệ thuật Bài Chòi”

Ngày 5/5, tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật Bài Chòi”.

Theo đó, tại buổi Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố và kêu gọi các Bộ, Ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng các địa phương là chủ thể của di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam và nhân dân cả nước cùng thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý giá này, với những nội dung sau:

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam nhằm bảo vệ và phát huy các truyền thống văn hóa, giáo dục giá trị văn hóa, văn học và nghệ thuật của di sản.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương; hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các bài bản cổ, các tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội liên quan đến Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam trong cuộc sống đương đại.

Tôn vinh các cá nhân, câu lạc bộ, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; có chính sách, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa của di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam.

Ngoài ra, tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học để truyền dạy và giáo dục thẩm mỹ, cảm thụ Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam cho thế hệ trẻ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho biết, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương có di sản Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia này. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Bình Định và các địa phương có di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam xây dựng đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của Chương trình hành động quốc gia để di sản Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và sự đa dạng văn hóa của nhân loại.

Trước đó, vào ngày 7 tháng 12 năm 2017, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Được biết, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thứ 12 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Nguồn Bvhttdl.gov.vn