Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2019-2020 lĩnh vực Thông tin và Thư viện

Ngày 09/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Văn hóa. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp
Hội đồng có 07 thành viên gồm các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực Văn hóa: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (Chủ tịch HĐ), TS. Từ Mạnh Lương (Phó Chủ tịch HĐ), PGS.TS. Lê Thanh Hà (Ủy viên HĐ), ThS. Ninh Thị Thu Hương (Ủy viên HĐ), ThS. Kiều Thúy Nga (Ủy viên HĐ), ThS. Bùi Nguyên Hùng (Ủy viên HĐ), ThS. Phan Thị Thái Hà (Ủy viên HĐ)

Mở đầu buổi họp Chủ tịch Hội đồng nêu nguyên tắc và chương trình làm việc của Hội đồng theo quy định

Các thành viên Hội đồng nhận xét, phân tích các nhiệm vụ được đề xuất dựa trên các tiêu chí: tính cấp thiết, tính mới của nhiệm vụ; khả năng không trùng lặp; tính hợp lý của nội dung nghiên cứu và kết quả; tính khả thi của nhiệm vụ.

Sau khi xem xét và bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn được 02 nhiệm vụ trong tổng số 03 nhiệm vụ được đề xuất. 01 đề xuất Chương trình cấp Bộ, Hội đồng đề nghị xây dựng lại thành đề xuất đặt hàng đề tài độc lập cấp Nhà nước. Các nhiệm vụ được xác định đưa vào thực hiện sẽ được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt danh  mục tên, mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm để đưa lên tuyển chọn, giao trực tiếp và thực hiện các bước tiếp theo.