Bộ TN&MT: Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 235/QĐ-BTNMT về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 23/1/2018.

Theo Quyết định, có 45 VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần, trong đó, lĩnh vực môi trường có 01 Nghị định, 10 Thông tư, 01 Quyết định.
Cụ thể, Điều 18, 19, 20 Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học bị bãi bỏ bằng Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Thông tư 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước mưa axít, nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ thay thế bởi Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
Các Thông tư 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 quy định quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải, Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, các Thông tư số 28-33/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 01/8/2011 quy định quy trình quan trắc môi trường đối với không khí xung quanh và tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất thay thế bởi Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
Chương 1 phần II và phụ lục 01 phần III Thông tư 01/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.
Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được thay thế bởi các Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015, số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015, 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012,…