Xin ý kiến Dự thảo Định hướng hoạt động khoa học và Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu

Ngày 11/10/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4078/BVHTTDL-KHCNMT về việc góp ý dự thảo Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 (lần 2)

Công văn nêu rõ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo và xin ý kiến lần thứ nhất, đồng thời tổ chức Hội thảo khoa học về Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 và Quy chế Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ quản lý tại Hội thảo để chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo lần thứ 2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp đối với dự thảo các văn bản nêu trên để Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉnh sửa, hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ phê duyệt (tài liệu gửi kèm theo Công văn).

          Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 043.9438234, kèm theo văn bản điện tử tới địa chỉ email: quanlykhoahocbvh@gmail.com trước ngày 21 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.