Ban hành Kế hoạch hành động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện NQ 33-NQ/TW

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 2850/QĐ- BVHTTDL

Đây là Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NQ- CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/ TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW gồm: Tập trung xây dựng con người Việt Nam toàn diện; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách; Tăng cường giám sát, thực hiện. Kế hoạch cũng xây dựng rõ phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện cho các cơ quan của Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các tỉnh, thành.

Kế hoạch sẽ góp phần triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện NQ 33/NQ – TW.