Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Di sản năm 2013

Chiều 30/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Di sản năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Hội Di sản văn hóa Việt Nam  - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

3. TS. Phạm Quốc Quân - Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Thành viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. CN. Đoàn Đình Lâm - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Nguyễn Hoàng Anh - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Đề tài:

- PGS.TS. Trương Quốc Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

- TS. Nguyễn Đình Chiến - Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- ThS. Đoàn Thị Hồng Minh - Viện Bảo tồn di tích

- ThS. Trần Đức Nguyên - Đại học Văn hóa Hà Nội

Đại biểu tham dự:

- TS. Nguyễn Thị Hiền - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới.

- Tên tổ chức chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

- Tên cá nhân: PGS.TS. Trương Quốc Bình

2. Giải mã minh văn trên các bảo vật triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Tên tổ chức chủ trì: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Tên cá nhân: TS. Nguyễn Đình Chiến

3. Các giải pháp nhằm phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các Bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

- Tên cá nhân: ThS. Trần Đức Nguyên

4. Nghiên cứu loại trừ và phòng chống các tác nhân gây hại trên bề mặt gỗ di tích bằng công nghệ hóa bảo quản

- Tên tổ chức chủ trì:  Viện Bảo tồn di tích

- Tên cá nhân: ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

 

Nguồn: MOCST