Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Du lịch năm 2013

Sáng 29/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Du lịch năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh - Tổng cục Du lịch - Thành viên

3. TS. Nguyễn Văn Lưu - Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. CN. Đoàn Đình Lâm - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Nguyễn Hoàng Anh - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Đề tài:

- TS. Đỗ Cẩm Thơ - Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

- ThS. Nguyễn Quốc Hưng - Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

- Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

- Tên cá nhân: TS. Đỗ Cẩm Thơ

2. Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam

- Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

- Tên cá nhân: ThS. Nguyễn Quốc Hưng

Nguồn: MOCST