Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Nghệ thuật năm 2013

Chiều 28/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Nghệ thuật năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. PGS.TS. Lê Văn Toàn - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Thành viên (Vắng mặt)

3. PGS. Lê Anh Vân - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. CN. Đoàn Đình Lâm - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Nguyễn Hoàng Anh - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Đề tài:

- TS. Nguyễn Xuân Tiên - Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt)

- GS. Hoàng Chương - Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị ở Nam Bộ.

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân: TS. Nguyễn Xuân Tiên

2. Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Bài Chòi trong đời sống hiện nay.

- Tên tổ chức chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Tên cá nhân: GS. Hoàng Chương

Nguồn: MOCST