Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Thông tin-Thư viện năm 2013

Sáng 28/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Thông tin-Thư viện năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. PGS.TS. Trần Thị Quý - Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội - Thành viên

3. TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. ThS. Trần Thị Kim Quế - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Nguyễn Hoàng Anh - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Đề tài:

- PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

- TS. Nguyễn Thế Dũng - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

- TS. Lê Văn Viết  - Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Giáo dục văn hóa đọc cho trẻ em lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội.

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

- Tên cá nhân: PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt

2. Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp.

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân: TS. Nguyễn Thế Dũng

3. Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin thư viện ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp.

- Tên tổ chức chủ trì: Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Tên cá nhân: TS. Lê Văn Viết

Nguồn: MOCST