Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Gia đình năm 2013

Chiều 27/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Gia đình năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Cương - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Thành viên

3. PGS.TS. Vũ Hào Quang - Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo TW - Thành viên (Vắng mặt)

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. ThS. Trần Thị Kim Quế - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Đoàn Đình Lâm - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đại biểu tham dự:

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

- Ông Phạm Quý Nhật - Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Chủ nhiệm Đề tài:

- ThS. Trần Tuyết Ánh - Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- TS. Đỗ Ngọc Anh - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

- ThS. Hoàng Hồng Hạnh - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Đánh giá thực trạng bạo lực gia đình và hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012 - 2020:

- Tên tổ chức chủ trì: Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tên cá nhân: ThS. Trần Tuyết Ánh

2. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực Tây Nam Bộ).

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân: TS. Đỗ Ngọc Anh

3. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế - Nghiên cứu trường hợp TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân: ThS. Hoàng Hồng Hạnh

Nguồn: MOCST