Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm công nghệ bảo quản chống các tác nhân sinh học gây hại bề mặt đá sa thạch phục vụ công tác bảo tồn di tích”

Sáng ngày 8/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm công nghệ bảo quản chống các tác nhân sinh học gây hại bề mặt đá sa thạch phục vụ công tác bảo tồn di tích” do ThS. Vũ Thị My làm chủ nhiệm
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: TS. Trần Minh Đức, Viện Khoa học và công nghệ xây dựng; TS. Phạm Văn Triệu, Viện Khảo cổ học; Các ủy viên: PGS.TS. Tạ Thị Thảo, Trường Đại học KH Tự nhiên Hà Nội; TS. Vũ Ngọc Toán, Viện Khoa học và công nghệ quân sự; ThS. Trần Đình Thành, Cục Di sản văn hóa

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Tại buổi họp, ThS. Vũ Thị My đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm công nghệ bảo quản chống các tác nhân sinh học gây hại bề mặt đá sa thạch phục vụ công tác bảo tồn di tích” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

Ths. Vũ Thị My, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

 


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá Đề tài đã nghiên cứu, ứng dụng thành công các chế phẩm loại bỏ và phòng chống các tác nhân sinh học cho đá sa thạch tại các di tích kiến trúc Chăm ở khu vực Miền Trung

TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì phiên họp

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

Đình Lâm