Bộ VHTTDL phát động hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Ngày 31/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3163/BVHTTDL-PC về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

 

Cuộc thi với mục đích góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các tổ chức, cá nhân về vị trí,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ  Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia Cuộc thi với nội dung tìm hiểu về các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và website của Cuộc thi.
- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn”.