Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Ngày 09/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 726/KH-BVHTTDL về việc hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Kế hoạch được Bộ ban hành với mục đích cụ thể hóa các hoạt động Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ban hành theo Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung chính của Kế hoạch bao gồm:

1. Thiết lập, mở rộng hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: 

2. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

3. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: - Xây dựng chính sách, cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài đối với

Kế hoạch của Bộ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch này.

Đình Lâm