Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026

Ngày 01/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 612/BVHTTDL-VHCS về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026

Căn cứ Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch quán triệt việc thực hiện như sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Tham mưu, xây dựng kế hoạch của địa phương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng tới khu vực bầu cử, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tuyên truyền theo Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đình Lâm