Công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019

 Báo cáo với chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt” với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý chất thải rắn sinh hoạt tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới. Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm 5 chương: (1) Tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và bối cảnh quốc tế; (2) Thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam; (3) Tác động của chất thải rắn sinh hoạt đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và kinh tế - xã hội; (4) Công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; (5) Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

  Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 – Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho cộng đồng, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả. 

Lan Hương