Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền An toàn giao thông

Ngày 16/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025

Kế hoạch được triển khai với các mục tiêu sau:

1. Tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở là khâu quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; có vai trò là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân và là diễn đàn để người dân phản ánh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đến lực lượng có chức năng xem xét xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao, tạo sự chuyển biến, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

3. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm,tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện.
Kế hoạch cũng đã đề ra 9 nội dung, 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án tuyên truyền An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, đồng thời phân công nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị: các đơn vị thuộc khối nghệ thuật biểu diễn; các đơn vị thuộc khối thể dục thể thao; các đơn vị thuộc khối đào tạo-trường học; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành; Văn phòng Bộ. Trong đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ thực hiện như sau:

a) Lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hàng năm.
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình.
c) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.
d) Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhằm khích lệ, khuyến khích người dân tích cực tham gia phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch được đăng tài trong file đính kèm bên dưới

Đính kèm: